Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 230 479 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Kvalitet och serviceförmåga (ind) 96 96 96
Produktivitet (ind) 120 122 123
Resurshushållning (ind) 111 119 123
Årsverken 2 679 2 664 2 665
Kostnader (mn euro) 257,0 247,6 247,6
Upprätthållande av gränssäkerheten

Finlands gränsövervakning har ordnats på ett effektivt sätt. Lägesmedvetenheten inom gränsövervakningen gör det möjligt att använda resurserna effektivt. Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att återinföra gränskontroller. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas. Olovliga gränsöverskridningar och annan olaglig verksamhet avslöjas i områdena mellan gränsövergångsställena. Man ingriper effektivt i den gränsöverskridande brottsligheten vid de yttre gränserna.

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Upprätthållande av gränssäkerheten(1—5) 4,0 3,9 3,9
Kontaktpersoner och internationella operationer      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,4 3,8 3,8
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.) 3 071 4 030 4 037
Samarbete med grannländernas myndigheter      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,2 3,5 3,5
Gränsövervakning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,9 4,0 3,9
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5) 3,9 3,7 3,7
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5) 1,8 2,4 2,3
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5) 3,9 3,9 3,8
— Upptäckta gränsincidenter (1—5) 4,0 3,1 3,0
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5) 5,0 4,9 4,9
— Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (1—5) 2,8 4,5 4,5
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5) 4,9 4,8 4,8
Patrullering (h) 243 323 236 035 232 612
Teknisk övervakning (h) 1 616 272 1 637 000 1 637 000
Gränskontroller (mn pers.) 13,8 13,8 14,4
Nekad inresa (st.) 861 898 913
Beslut om avvisning (st.) 217 225 232
Brottsanmälan (st.) 1 125 1 244 1 298
Riksgränsbrott (st.) 338 337 396
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.) 226 173 179
Övriga brott och överträdelser (st.) 3 485 3 885 3 940
Upprätthållande av gränssäkerheten      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 230,8 223,3 223,8
Årsverken 2 407 2 403 2 409
Produktivitet (ind) 123 124 126
Resurshushållning (ind) 113 121 125
Säkrande av en smidig gränstrafik

Gränsövergångstrafiken hålls på en säker nivå. Passagerarna upplever att gränsövergången är smidig. Passagerarnas väntetid vid gränskontrollen är högst 15 minuter vid östgränsen och i hamnarna och högst 10 minuter på flygplatserna. Vid gränskontrollerna och i undersökningar som utförs vid gränskontrollerna samt i förvaltningsbeslut sörjer man för personernas grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter samt för personernas rättssäkerhet.

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Säkrande av en smidig gränstrafik(1—5) 4,7 4,8 4,8
Gränsövergångsställen vid östgränsen      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,7 4,8 4,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 6 10 10
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min) 7 12 13
Gränsövergångsställenpå flygplatserna      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,7 4,8 4,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 6 9 9
Gränsövergångsställen i hamnarna      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,5 4,8 4,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min) 12 9 9
Ökad säkerhet till havs

Vid sjöbevakningen finns en ständig lednings-, kommunikations- och prestationsberedskap för efterspanings- och räddningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten. Man kan ge hjälp i alla nödsituationer till havs. De övriga sjöräddningsmyndigheternas resurser utnyttjas. Kunnandet inom sjöräddningen säkras genom utbildning, besiktning och granskning. Övervakning av den marina miljön och utredning och undersökning av miljöbrott förebygger effektivt förorening av den marina miljön. Gränsbevakningsväsendet bereder sig på att ta över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav.

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Ökad säkerhet till havs (1—5) 3,9 4,0 4,0
Sjöräddning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,5 4,1 4,1
Sjöräddningsuppdrag (st.) 1 396 1 473 1 473
Personer som räddats (st.) 3 065 4 405 4 405
Skydd av den marina miljön      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 1,6 3,5 3,5
Antalet fartygsutsläpp (st.) 66 30 30
Ökad säkerhet till havs      
Kostnader (mn euro) 12,0 11,4 11,1
Årsverken 125 123 120
Produktivitet (ind) 101 116 115
Resurshushållning (ind) 93 113 115
Deltagande i det militära försvaret

Gränsbevakningsväsendet har aktuella försvarsplaner, sådan lednings- och insatsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda gränstrupper. Krisberedskapen vid Gränsbevakningsväsendet samt förmågan att övervaka och trygga den territoriella integriteten under fredstid är kontinuerlig. Gränsbevakningsväsendets personal, beväringar och reservister har utbildats för uppgifter i kristid och placerats i gränstrupperna.

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Deltagande i det militära försvaret(1—5) 4,1 4,1 4,1
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,0 4,0 4,0
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,3 4,3 4,3
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.) 100 099 97 890 98 255
Utbildningsdygn för personalen (st.) 4 760 4 502 4 722
Deltagande i det militära försvaret      
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga 14,1 12,9 12,6
Årsverken 148 139 136
Produktivitet (ind) 144 124 128
Resurshushållning (ind) 134 121 127
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena

Människorna och intressentgrupperna i gränsområdena och i skärgården anser att Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är tillgängligt. I de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena ger Gränsbevakningsväsendet vid sidan om sina kärnuppgifter olika slag av handräckning till myndigheterna. De andra ansvariga myndigheterna får vid behov inom hela riket hjälp av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg. Tyngdpunkten ligger på brådskande uppgifter som ovillkorligen kräver Gränsbevakningsväsendets specialkunnande eller specialmateriel.

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena (1—5) 3,3 3,3 3,2
Trygghetskänsla      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,2 3,2 3,1
Myndighetshandräckning      
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,8 3,7 3,6
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.) 651 651 650
Efterspaningar, på land 334 325 305
Prehospital akutsjukvård (exkl. den som hör till sjöräddningen)(st.) 511 500 470
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver. Antalet anställda anpassas enligt minskande resurser.

Mänskliga resurser 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken 2 679 2 664 2 665
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 9,2 8,0 8,0
Arbetsklimat (1—5) 3,5 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 242 957 240 910 237 379
Bruttoinkomster 9 952 7 500 6 900
Nettoutgifter 233 005 233 410 230 479
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 28 227    
— överförts till följande år 26 935    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningar för sjuktransporter med helikopter, tilläggsfinansiering 1 100
Ersättningar för sjuktransporter med helikopter (överföring från moment 33.30.60) 700
Expert på gränskontroll vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring från moment 24.01.01) 215
Gränsbevakningsreserver för EU:s snabba insatser 2 000
Merkostnader för intensifierad övervakning av utlänningar -3 000
Utökande av antalet gränsbevakare 3 900
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -31
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 739
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 867
Löneglidningsbesparing -330
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 147
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -256
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -2 231
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 205
Temporär sänkning av StPL-avgiften -182
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -62
Sammanlagt -2 931

2017 budget 230 479 000
2016 II tilläggsb. 1 117 000
2016 budget 233 410 000
2015 bokslut 231 713 000