Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter för avlönande av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.

Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats från EU:s fond för inre säkerhet.

Fullmakt

Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 eller i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 inte har använts 2016, får förbindelser för den oanvända delen ingås år 2017.

Förklaring:Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

Behovet av betalning av löneutgifter föranleds av indragningen av Förvaltningens IT-central 2016 och överföringen av uppgifterna till polisens eget arbete.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är en effektivisering av myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför. Projektet ska genomföras under åren 2013—2017 och dess totala kostnader uppgår till ca 21,610 miljoner euro. Finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 15 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten under åren 2013—2017 enligt det separata samarbetsprotokoll som gjorts upp för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet). Projektet beviljades en tilläggsfullmakt på 5,0 miljoner euro i den tredje tilläggsbudget för 2014 för betalning av utgifter för projektets investeringsandel. En del av utgifterna för tilläggsfullmakten täcks med ett anslag från EU:s fond inom området för inrikes frågor.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 Sammanlagt
fr.o.m.
2017
     
Säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem    
Förbindelser som ingåtts före år 2017 4 000 4 000
Utgifter sammanlagt 4 000 4 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Myndighetens fältledningssystem (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -3 000
Nivåförändring -5 922
Sammanlagt -8 922

2017 budget 4 000 000
2016 budget 12 922 000
2015 bokslut