Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata, mutta niin, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2010 tarkastettiin 2 590 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja, joilla viranomaistoiminnassa tapahtuneet lainvastaisuudet ja laiminlyönnit pyritään saamaan korjatuiksi. Oikeuskanslerinvirasto asettaa tavoitteensa, että vuosittain ratkaistaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut.

Vuonna 2010 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 6,9 viikkoa ja keskiarvo 26,8 viikkoa. Vuonna 2010 ns. toimenpideratkaisujen osuus on ollut 17 % tutkituista kanteluasioista.

Saapuneet kanteluasiat ja ratkaistut kanteluasiat
  2010
toteutuma
2011
arvio
2012
arvio
       
saapuneet 1 843 1 800 1 800
ratkaistut 1 853 1 800 1 800

Omia aloitteita vuonna 2010 tuli vireille 19 ja tarkastus- ja tutustumiskäyntejä suoritettiin 30. Näistä yhteensä aiheutui 17 toimenpidettä.

Omat aloitteet ja tarkastukset
  2010
toteutuma
2011
arvio
2012
arvio
       
aloitteet 19 15 15
tarkastukset 30 25 25

Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella vuonna 2010 pantiin vireille 108 asiaa.

  2010
toteutuma
2011
arvio
2012
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 6 368 6 400 6 400

Asianajajien valvonta
  2010
toteutuma
2011
arvio
2012
arvio
       
saapuneet 526 500 500
tutkitut 534 500 500

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 630 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Vaalit (kertameno) -15
Kotisivut (kertameno) -50
Taloushallinnon vahvistaminen 55
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen 2
Palkkausten tarkistukset 57
Tasomuutos 400
Yhteensä 449


2012 talousarvio 3 630 000
2011 III lisätalousarvio 144 000
2011 talousarvio 3 181 000
2010 tilinpäätös 3 050 000