Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 891 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för skyddspolisens verksamhet:

Det centrala målet för skyddspolisen är att förebygga gärningar och projekt som hotar den nationella säkerheten samt att i rätt tid producera information som främjar säkerheten i samhället och stöder beslutsfattandet. Det är viktigt att upprätthålla och förbättra skyddspolisens prestationsförmåga så att statens säkerhet kan garanteras i en föränderlig omvärld och så att de utmaningar som omvärlden ställer kan bemötas.

Operativ verksamhet

I Finland varken utförs eller bereds terroraktioner eller projekt som kan leda till terrorism. Finland används inte vid planeringen av terroraktioner som ska utföras någon annanstans, och Finland används inte heller som logistiskt stödområde eller något annat slags stödområde. Medborgarna litar på polisens förmåga att bekämpa terrorismen. Underrättelseverksamhet som främmande makter riktar mot Finland kartläggs och brott enligt 12 kap. i strafflagen förhindras.

Förmågan att bekämpa cyberhot utvecklas genom utveckling av prestationsförmågan, fördjupat partnerskap och tydligare roller.

Man förhindrar export från Finland som strider mot internationella avtal och som gäller massförstörelsevapen och den sakkunskap, den materiel och den utrustning som krävs för tillverkningen av vapnen. Likaså förhindras motsvarande export via Finland till aktörer som avser att skaffa eller utveckla massförstörelsevapen. Uppföljningen av projekt som inverkar på statens inre säkerhet minskar inte, och antalet brott inom denna bransch ökar inte.

Säkerhetsklareringar och utlåtanden

Säkerhetsklareringar och utlåtanden som skyddspolisen lämnar syftar inom sitt eget område till att säkerhetsnivån och den trygghetskänsla som människor upplever inte ska försvagas.

Insamling av uppgifter samt rapportering

Det förväntas allt mera av skyddspolisen i egenskap av en instans som skaffar och tolkar information och rapporterar om informationen. Skyddspolisen kommer överens med inrikesministeriet om prioriteringarna vid inhämtande av information. Med hjälp av prioriteringarna bestäms i förväg de årliga tyngdpunkterna för den informationshämtning som bidrar till nationella säkerheten. Prioriteringarna för informationshämtningen formas i avgörande grad av det informationsbehov som den utrikes- och säkerhetspolitiska ledningen har. I enlighet med prioriteringarna tar man fram aktuell information och skyddar samhällets intressen. Vid insamlingen av uppgifter och rapporteringen utnyttjas tillgängliga källor effektivt och information som är viktig med tanke på beslutsfattandet produceras för statsledningen och andra kunder/aktörer.

Utvecklandet av skyddspolisen

Skyddspolisens regionala funktionsförmåga säkras genom att alla uppgifter också i framtiden ska kunna skötas lika effektivt och resultatrikt på olika håll i Finland. Skyddspolisen fortsätter att vidta åtgärder för att förnya och utvidga det nuvarande funktionella informationssystemet. Alla nya informationssystem som tas i bruk beaktar skyddspolisens särskilda behov och kraven på samverkan med andra informationssystem inom polisen.

Mänskliga resurser

Man gör upp en långsiktig personalplan som innehåller mål och åtgärder gällande personalens storlek, sammansättning och utveckling. Man sörjer för personalens välbefinnande under förändringsprocessen.

Skyddspolisen 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag för den operativa verksamheten, 1 000 euro 14 560 16 759 16 759
Årsverken för den operativa verksamheten 185 213 213
Kostnader för den operativa verksamheten, 1 000 euro 19 800 22 791 22 791
Prestationer      
Informationsmöten om säkerheten, st. 312 200 200
Säkerhetsklareringar, st. 17 046 50 000 52 500
Utlåtanden i ärenden som gäller medborgarskap, st. 92 80 100
Utlåtanden om ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd 418 350 400
Utlåtanden om viseringsansökningar, st. 9 131 9 000 8 500
Utarbetade rapporter, st. 118 120 140
Mänskliga resurser      
Årsverken 250 276 291
Polismän, årsv. 138 154 158
Övrig personal, årsv. 112 122 133
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 3,8 7,5 7,5
Arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
     
Bruttoutgifter 26 529 28 501
Bruttoinkomster 2 610 2 610
Nettoutgifter 23 919 25 891

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Riksdagens tillägg -500
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20) -3 275
Skyddspolisens SSK-projekt (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20) 5 950
Tilläggsresurser som Skyddspolisen behöver på grund av asylläget -800
Tryggande av Skyddspolisens verksamhet 2 000
Överföring till moment 26.10.01 -624
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -183
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -259
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -132
Temporär sänkning av StPL-avgiften -85
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -4
Sammanlagt 1 972

2017 budget 25 891 000
2016 II tilläggsb. -80 000
2016 budget 23 919 000