Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              02. Skyddspolisens omkostnader
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2017

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 687 678 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Övervaknings- och larmverksamhet samt trafiksäkerhet

Man försöker hålla tillgången till brådskande utryckningstjänster på samma nivå. Polisen bedömer och rapporterar nivån för den övervakning som gäller den allmänna ordningen och säkerheten. Man försöker bibehålla situationen i fråga om olaglig inresa i Finland under kontroll och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Verkställandet av nekande asylbeslut är effektivt.

Man försöker hålla verkningsfullheten för trafikövervakningen på samma nivå trots att det blir nödvändigt att använda tid som anvisats för trafikövervakning även till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt till brottsbekämpning med anledning av asylläget. Det här försöker man kompensera genom att utöka den automatiska trafikövervakningen. Avsikten är att hålla samma nivå som under de senaste åren i fråga om antalet fall av rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten som polisen avslöjat samt även i fråga om övervakningen av tung trafik.

Tillsyn 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A-, B- och C-uppdrag/årsv.) 434 416 429
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 894 908 927
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 170 801 169 249 162 876
Årsverken 2 402 2 402 2 329
Kostnader för övervakning, 1 000 euro 218 169 219 089 212 856
Resurshushållning (kostnader/A-, B- och C-uppdrag), euro 209 219 213
Serviceförmåga och kvalitet      
Ingripanden vid våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,9 -
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,9 -
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—4 - 2,8 -
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 505 490 480
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 45,7 46 43
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 408 324 440 000 460 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 3 900 3 500 3 300
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. 5 101 5 200 5 100
Fall av rattfylleri, högst, st. 18 479 19 000 17 500
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv.,      
exkl. in- och utresekontrollverksamhet 20 20 20
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 041 810 1 000 000 1 000 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 35,1 30 30
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,7 9,0 8,0
Larmverksamhet 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (A- och B-larmuppdrag, antal/årsv.) 481 508 474
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 93 240 92 748 89 160
Årsverken 1 181 1 181 1 181
Kostnader för larmverksamheten, 1  000 euro 113 653 111 466 108 295
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 200 186 193
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden för uppdrag i kategori A, min. 9,3 9,5 10,0
Insatstiden för uppdrag i kategori A och B, min. 17,8 18,0 18,5
Insatstid under 20 min (% av uppdrag A+B) 70,9 70,0 69,0
Insatstid under 45 min (% av uppdrag A+B) 92,3 89,0 88,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—4 - 3,2 -
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 26 223 26 000 26 000
Antal A- och B-larmuppdrag, högst, st. 567 814 600 000 560 000
Antal A-, B- och C-larmuppdrag, högst, st. 1 041 810 1 000 000 1 000 000
Brottsbekämpning

Polisens möjligheter att satsa på utredning av s.k. brott utan utredningsuppslag som kommit till polisens kännedom och som bl.a. förutsätter sammanlänkning utgör en allt större utmaning. Detta sänker brottsutredningsgraden för egendomsbrott. Det beräknas att förutsättningarna för avslöjande av dold brottslighet blir sämre och detta kan komma att synas framför allt i en minskning av avslöjanden om grov narkotikabrottslighet. Polisen följer upp utvecklingen när det gäller utredningstider och utvecklingsgrad för brott och rapporterar dessa samt ökningar i fråga om dold brottslighet.

Den förebyggande verksamheten genomförs genom att man ökar flermyndighetssamarbete baserat på kunskap, människornas egen beredskap inför brottssituationer och ansvar vid brottsbekämpningen. Dessutom utökas medverkan av aktörer såväl inom tredje sektorn som inom den privata sektorn, exempelvis den privata säkerhetsbranschen. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa samt sexualbrott genom förebyggande verksamhet och bättre identifiering av brottsfall. Organiserad brottslighet bekämpas genom samarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. I synnerhet åtgärder för bekämpning av grova narkotikabrott utvecklas och effektiviseras.

Förebyggande av våldsam radikalisering och extremism fogas till som en del av polisens förebyggande verksamhet och Ankarverksamheten som utvidgas. Polisen ingriper i brott med rasistiska inslag och i andra hatbrott samt människohandel.

Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man genom alltmer intensivare samarbete mellan polisen och åklagaren när det gäller förundersökningar efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återtas. Samarbetet mellan viktiga samarbetsparter när det gäller skatteförvaltningen, utsökning och boförvaltare ska också utvecklas.

När det gäller bekämpning av IT-relaterad brottslighet genomförs sådana åtgärdsförslag i den nationella cyberstrategin som inte ännu har genomförts.

Brottsbekämpning 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppklarade strafflagsbrott/årsv.) 74 70 71
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 273 473 272 400 261 865
Årsverken 3 863 3 795 3 718
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 352 265 362 842 352 519
Resurshushållning (kostnader/uppklarade strafflagsbrott), euro 1 227 1 369 1 330
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 48,1 45,0 42,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 119 125 125
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 36,7 35,5 33,5
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 69,9 70,0 70,0
Anhängighetstiden för uppklarade ekonomiska brott, medeltal, dygn, högst 469 500 500
Bekämpning av ekonomiska brott, antal årsverken 337 337 337
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st. 76 77 75
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st. 665 700 700
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,9 -
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,6 -
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,8 -
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,6 -
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,6 -
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,7 -
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 41) - 3,3 -
Årsverken som använts för utredning av IT-brott 32 32 32
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 617 600 600 000 600 000
Uppklarade strafflagsbrott, antal 287 047 265 000 265 000
Återtagande av vinningen av alla brott (netto), mn euro 33,1 45,0 45,0
Återtagande av vinningen av ekonomiska brott (netto), mn euro 29,4 35,0 35,0
Antal uppklarade ekonomiska brott, st. 1 958 2 000 2 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 209 2 200 2 200
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 754 1 000 1 000
Antal brott mot liv och hälsa, st. 36 323 36 500 36 500
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 889 850 850

1) Källa: Polisbarometern

Tillståndsförvaltning

Polisens tillståndsförvaltning har i och med det administrativa beslutsfattandet och genom olika övervakningsmetoder en förebyggande effekt på brott samt en tryggande effekt på allmän ordning och allmän säkerhet i ett samhälle där säkerhetsläget håller på att förändras. Polisen säkerställer en tillräcklig servicenivå, effektiva förfaranden och motsvarande resurser inom den avgiftsbelagda tillståndsförvaltningen och sörjer för kostnadsmotsvarigheten. Funktioner och processer inom tillståndsförvaltningen förnyas så att administrationen blir lättare. Polisen sörjer för tillhandahållandet och utvecklandet av elektroniska tillståndstjänster och ärendehantering så, att tjänsterna är kundvänliga, utnyttjar den tekniska utvecklingen ändamålsenligt och är funktionellt sett effektiva. Det främsta sättet att tillhandahålla tjänster är elektroniska tjänster och utnyttjandegraden av e-tjänster hålls planmässigt på en hög nivå. Tjänster på kundserviceställen kompletterar de elektroniska tjänsterna. Personalens kompetens när det gäller kärnuppgifter inom tillståndsförvaltningen förbättras.

Tillståndsförvaltning 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/tillståndsårsverken, avgiftsbelagda och avgiftsfria) 1 727 1 540 1 780
Intäktsmål för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro 66 048 55 350 49 300
Resurshushållning      
Årsverken 841 756 619
Kostnader för tillståndstjänster, 1 000 euro 61 990 55 350 49 300
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro 43 48 44
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 106,5 100 100
Serviceförmåga och kvalitet    
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - 3,3 -
Utfall för elektronisk ärendehantering (%) 20 30 50
Utnyttjandegraden av e-tjänster (%) 29 40 45
Prestationer      
Tillståndsärenden som behandlats av polisen sammanlagt, st 1 452 250 1 164 000 1 114 000
— Resedokument (pass och identitetskort sammanlagt) 915 795 980 000 980 000
— Körtillstånd 350 977 - -
— Vapentillstånd 57 939 60 000 60 000
— Tillstånd för säkerhetsbranschen 60 771 62 000 62 000
— Tillstånd för utlänningar2) 54 900 50 000 -
— Övriga tillstånd 11 868 12 000 12 000

1) Källa: Polisbarometern

2) Behörigheten i frågor som gäller tillstånd för utlänningar överförs från polisen till Migrationsverket 1.1.2017. En regeringsproposition om detta överlämnades till riksdagen 21.4.2016.

Övervakning av tillstånd 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Resurshushållning      
Årsverken (avgiftsfria, ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen) 206 205 205
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 13 779 13 876 13 339
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro 17 973 16 912 16 431
Prestationer      
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st. (inkl. beslut om körrätt, beslut om indragning och varning i fråga om vapenlicens samt indragning och varning i fråga om ordningsvaktkort och väktarkort) 119 135 72 000 65 000
Polisutbildning

Polisutbildningen svarar mot polisens behov av personal och kunnande. Det föreslås att antalet nya studerande som inleder sina studier 2017 vid Polisyrkeshögskolan är minst 400. Polisutbildning ges fortfarande på båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan producerar forskningsdata för utvecklandet av polisverksamheten, den inre säkerheten och undervisningen vid läroanstalten.

Polisutbildning 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Produktivitet      
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsverken 297,9 380 413
Publikationer/forskningsårsverken 2,6 3,0 3,0
Resurshushållning      
Polisyrkeshögskolans totala kostnader, 1 000 euro 27 721 26 000 26 000
Årsverken 197,3 193 193
Polis (yrkeshögskoleutbildning), pris per utbildningsdag, högst, euro 411 350 330
Polis (högre yrkeshögskoleutbildning), pris per utbildningsdag, högst, euro 456 380 360
Serviceförmåga och kvalitet      
Utexaminerade inom målsatt tid inom utbildningen för grundexamen, % 98,8 98,0 98,0
Prestationer      
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 9,15 13,4 9,0
Polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 320 320 400
Antal dimitterade från utbildningen för grundexamen, pers.1) 174 57 254
Publikationer st. 43 40 40

1) År 2017= polis (yrkeshögskoleutbildning) antal dimitterade från utbildningen, pers.

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 159 998 160 100 150 707
Årsverken 1 041 1 025 1 034
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 43 264 43 087 41 421
Årsverken 679 692 689
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 58 828 58 424 56 761

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden, särskilda funktioner inom tillståndsförvaltningen

Mänskliga resurser

Polisen anpassar sin verksamhet enligt ramen för det anslag som beviljats i enlighet med sin anpassningsplan. Sparåtgärderna inriktas bl.a. på centraliserad finansiering samt på utvecklingsprojekt. Avsikten är att genom denna fördelning dämpa minskningarna i årsverken i fråga om polisens personal och alldeles särskilt i fråga om polismännen. Antalet anställda vid polisen anpassas till de ekonomiska villkoren.

Mänskliga resurser 2015
utfall1)
2016
uppskattning
2017
mål
       
Årsverken2) 10 007 9 850 9 571
Kvinnor, % 29,6 29,6 29,6
Polismän, årsv. 7 359 7 324 7 110
Kvinnor, % 16 16 16
Studerande, årsv.3) 157 156 173
Kvinnor, % 20,4 24,8 24,8
Övrig personal, årsv. 2 491 2 370 2 288
Kvinnor, % 70,3 70,7 70,7
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 10,6 10,6 10,6
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,3 10,0 10,0
Arbetstillfredsställelseindex 3,28 3,3 3,3

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2015 tot. 9 914 årsv., andel anställda under övriga moment tot. 93 årsv. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2016 tot. 80 årsv. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2017 tot. 80 årsverken (poliser 15 årsverken + övriga tjänster 65 årsverken)

2) Antalet för 2015 omfattar Skyddspolisens antal årsverken (ca 240 årsverken).

3) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 815 209 797 986 750 155
Bruttoinkomster 81 283 68 495 62 477
Nettoutgifter 733 926 729 491 687 678
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 25 653    
— överförts till följande år 28 043    

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 74 900 60 115 56 984
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 71 775 60 115 56 984
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 3 125 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 104 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylutredning (överföring till moment 26.40.01) -1 660
Betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram -10
Ett särskilt anslag för grå ekonomi -9 600
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 4 000
Tilläggsresurser som asylläget kräver -9 000
Tryggande av verksamheten/höjning av nivån (bl.a. bekämpning av grå ekonomi, trafikövervakning) 5 000
Verksamhet vid den lokala polisen -300
Ändring av högskolestödet till polisstuderande -522
Ändring av måltidsstödet till polisstuderande -45
Ökning av nybörjarplatserna inom polisutbildningen 400
Överföring från moment 26.10.02 624
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -89
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -5 404
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -235
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -4 142
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3 580
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -833
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -7 296
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3 917
Temporär sänkning av StPL-avgiften -5 026
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -178
Sammanlagt -41 813

2017 budget 687 678 000
2016 II tilläggsb. -895 000
2016 I tilläggsb. 1 700 000
2016 budget 729 491 000
2015 bokslut 736 316 000