Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 329 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2017:

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Verksamhetens mål      
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % 99,4 99,2 99,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 38 40 42
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, % 66 66 68
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av avslutade 84 82 82
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade 85 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,3 1,4 1,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 12,3 12,3 12,3
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. 225 225 225
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 64 970 61 250 61 280
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 5 455 5 270 5 260

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 184 224
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 7 202
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 549
Verkställighetsenheten 1 734
Tjänster som köps av servicecentraler 14 620
Sammanlagt 210 329

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 240 138 225 196 222 773
Bruttoinkomster 14 012 13 770 12 444
Nettoutgifter 226 126 211 426 210 329
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 16 154    
— överförts till följande år 18 949    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 631 8 622 8 553
— övriga intäkter 848 759 753
Intäkter sammanlagt 10 479 9 381 9 306
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 9 717 8 699 8 629
— andel av samkostnader 10 645 9 142 9 051
Kostnader sammanlagt 20 362 17 841 17 680
       
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader) -9 883 -8 460 -8 374
Kostnadsmotsvarighet, % 51 53 53

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06) 34
"Koncentrering av bokföringen"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06) 7
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ) (finanseringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) 3 500
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ ) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) -3 200
Projekt för verksamhetslokaler 1 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -50
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -1 283
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 1 105
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 176
Lönejusteringar -1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 137
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -198
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -1 724
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -931
Temporär sänkning av StPL-avgiften -1 355
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -99
Nivåförändring 3 689
Sammanlagt -1 097

2017 budget 210 329 000
2016 II tilläggsb. -250 000
2016 budget 211 426 000
2015 bokslut 228 921 000