Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
              01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
              74. Arbeten vid öppna anstalter
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 329 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2017:

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Verksamhetens mål   
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, %99,499,299,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %384042
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, %666668
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av avslutade848282
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade858383
Produktivitet   
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1,31,41,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.12,312,312,3
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv.225225225
Resurshushållning   
Omkostnader (netto)/fånge64 97061 25061 280
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd5 4555 2705 260

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Verkställighet av straff184 224
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)7 202
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral2 549
Verkställighetsenheten1 734
Tjänster som köps av servicecentraler14 620
Sammanlagt210 329

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter240 138225 196 222 773
Bruttoinkomster14 01213 77012 444
Nettoutgifter226 126211 426 210 329
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år16 154  
— överförts till följande år18 949  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer9 6318 6228 553
— övriga intäkter848759753
Intäkter sammanlagt10 4799 3819 306
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader9 7178 6998 629
— andel av samkostnader10 6459 1429 051
Kostnader sammanlagt20 36217 84117 680
    
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader)-9 883-8 460-8 374
Kostnadsmotsvarighet, %515353

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
"Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06)34
"Koncentrering av bokföringen"-besparing (regeringsprogr. 2015) (överföring till moment 33.01.06)7
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ) (finanseringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)3 500
Klientdatasystemprojektet (ROTI, f.d. ATJ ) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-3 200
Projekt för verksamhetslokaler1 500
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-50
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 283
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror1 105
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)176
Lönejusteringar-1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 137
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-198
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 724
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-931
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 355
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-99
Nivåförändring3 689
Sammanlagt-1 097

2017 budget210 329 000
2016 II tilläggsb.-250 000
2016 budget211 426 000
2015 bokslut228 921 000