Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 758 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

Vid nettobudgeteringen beaktas de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbetet med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2017:

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Behandlingstid      
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån. 2,0 2,0 2,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån. 2 566 2 200 2 300
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år 264 200 250
Produktivitet      
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1) 910 910 927
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare) 1 315 1 324 1 320
Resurshushållning      
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro 94,0 95,0 97,0

1) I den viktade arbetsmängden beaktas att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 44 013 47 032 44 818
Bruttoinkomster 62 40 60
Nettoutgifter 43 951 46 992 44 758
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 126    
— överförts till följande år 8 398    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksåklagarämbetet 4 496
De lokala åklagarenheterna 38 087
Gemensamma utgifter 2 175
Sammanlagt 44 758

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur 70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) (anslag av engångsnatur i budgeten för 2016) -135
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05) -15
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -404
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 26
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -37
Löneglidningsbesparing -144
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -211
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -61
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -614
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -287
Temporär sänkning av StPL-avgiften -369
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -13
Sammanlagt -2 234

2017 budget 44 758 000
2016 II tilläggsb. -282 000
2016 budget 46 992 000
2015 bokslut 46 223 000