Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
              01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 383 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av konkursombudsmannens byrå.

Förklaring: Till utsökning beräknas år 2017 inkomma 2,9 mn ärenden (2,6 mn ärenden år 2015, uppskattningsvis 2,9 mn ärenden år 2016). Antalet gäldenärer som årligen är föremål för utsökning har de senaste åren hållits rätt så stabilt (536 000 olika gäldenärer 2014 och 540 000 olika gäldenärer 2015). Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft ärenden anhängiga året innan, var år 2015 sammanlagt 164 174 (160 835 år 2014).

Antalet konkurs- och företagssaneringsförfaranden minskade 2015 jämfört med nivån året innan. Dock kräver tillsynsarbetet i flera exceptionella tillsynsärenden och vid offentliga utredningar betydande satsningar. Våren 2016 stod ca 3 400 anhängiga konkursförfaranden under övervakning av konkursombudsmannens byrå, och 470 av dem var offentliga utredningar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannens byrås verksamhet 2017:

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Ärenden som behandlats (1 000 st.)2 7462 8002 800
Indrivet (mn euro)1 0901 000980
Kostnader per indriven euro (euro)0,090,10,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar   
Av antal ärenden, %474545
Av belopp, %514545
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,97,37,5
Resurshushållning (€/behandlat ärende)373737
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)2 4162 3002 345
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro)292020
Belopp som specialindrivningen tagit upp till behandling (mn euro)147100100
Särskilda granskningar av konkursbon115110110
Inleds offentliga utredningar av konkursbon596060
Utsökningsklagan antal497070
Utsökningsklagan behandlingstid, mån.566

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 73 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter102 731111 042 103 553
Bruttoinkomster302120170
Nettoutgifter102 429110 922103 383
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 276  
— överförts till följande år11 570  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bokföringsuppgifter till följd av ändringen av bokföringsenheternas struktur70
Ibruktagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (Kieku) (anslag av engångsnatur i budgeten för 2016)-135
IKT-projektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA IKT) (2016 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20)-5 384
IKT-projektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA IKT) (2017 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20)2 899
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-35
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-911
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror52
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-90
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-506
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-136
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 150
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-640
Temporär sänkning av StPL-avgiften-829
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-24
Sammanlagt-7 539

2017 budget103 383 000
2016 II tilläggsb.-777 000
2016 budget110 922 000
2015 bokslut103 723 000