Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 77 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 400 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Rättshjälp och försvar70 000 000
Biträdande av målsägande200 000
Skuldsanering för privatpersoner2 100 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst)1 400 000
Sammanlagt77 200 000

År 2015 skötte privata rättsbiträden ca 33 7191) rättshjälpsärenden. Den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen bland rättshjälpens domstolsärenden är brottmålen (64 %). Det var främst privata biträden som fungerade som rättsbiträde för asylsökande som ansöker om internationellt skydd (97 %) år 2015. Det beräknas att det år 2016 och 2017 görs 10 000 rättshjälpsbeslut för asylsökande. Privata rättsbiträden sköter cirka 5 000 asylärenden år 2017 (8 000 ärenden år 2016). Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,1 miljoner euro år 2015. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 8,1 miljoner euro år 2015. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till ca 1,3 miljoner euro år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet (ändring i behovskalkylen)-6 600
Ändring av budgetpraxis för mervärdesskatteutgifter (motsvarande minskning under moment 25.01.29)13 000
Sammanlagt6 400

2017 budget77 200 000
2016 II tilläggsb.4 300 000
2016 budget70 800 000
2015 bokslut65 109 777