Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 77 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 400 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Rättshjälp och försvar 70 000 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatpersoner 2 100 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 1 400 000
Sammanlagt 77 200 000

År 2015 skötte privata rättsbiträden ca 33 7191) rättshjälpsärenden. Den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen bland rättshjälpens domstolsärenden är brottmålen (64 %). Det var främst privata biträden som fungerade som rättsbiträde för asylsökande som ansöker om internationellt skydd (97 %) år 2015. Det beräknas att det år 2016 och 2017 görs 10 000 rättshjälpsbeslut för asylsökande. Privata rättsbiträden sköter cirka 5 000 asylärenden år 2017 (8 000 ärenden år 2016). Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,1 miljoner euro år 2015. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 8,1 miljoner euro år 2015. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till ca 1,3 miljoner euro år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet (ändring i behovskalkylen) -6 600
Ändring av budgetpraxis för mervärdesskatteutgifter (motsvarande minskning under moment 25.01.29) 13 000
Sammanlagt 6 400

2017 budget 77 200 000
2016 II tilläggsb. 4 300 000
2016 budget 70 800 000
2015 bokslut 65 109 777