Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 165 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016).

Vid nettobudgeteringen beaktats inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpsmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring: Det beräknas att 56 000 ärenden inkommer till rättshjälpsbyråerna år 2017 (48 600 ärenden 2015 och uppskattningen för 2016 är 50 000 ärenden). Det beräknas att det år 2017 görs 10 000 rättshjälpsbeslut för asylsökande som ansöker om internationellt skydd (8 400 år 2015 och uppskattningen 10 000 för år 2016). Målet för kötiden vid rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2017 (år 2015 och uppskattning för år 2016 12 dagar).

Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna år 2015 var 85 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 15 % brottmål. Antalet ärenden som gäller asyl och familjeåterförening för asylsökande som ansöker om internationellt skydd har ökat avsevärt. Målet är att antalet asylärenden som inkommer till rättshjälpsbyråerna för behandling är 6 000 år 2017 (145 ärenden år 2015 och målet för 2016 2 000 ärenden).

Rättshjälpstjänster och tjänster inom den allmänna intressebevakningen köps från kommunerna och privata tjänsteproducenter när det är nödvändigt för att säkerställa den regionala tillgången till tjänsterna. De köpta tjänsternas andel är 12 % år 2017 (år 2015 och uppskattning för år 2016 11 %).

Det beräknas att 6 500 ärenden inkommer till konsumenttvistenämnden år 2017 (5 700 ärenden 2015 och uppskattningen för 2016 6 500 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden är under 9 månader år 2017.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens verksamhet 2017:

Rättshjälp

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Ärenden som behandlats, st.48 39950 03856 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger2 4578 0008 000
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st.31 52639 50043 500
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd)113125130
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.)476490505

Allmän intressebevakning

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Antal huvudmän, st.37 33138 10038 900
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare33 49634 00034 800
— intressebevakning i form av köpta tjänster3 8354 1004 100
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman)840 843845
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.)616161

Konsumenttvistenämnden

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
    
Besvär som behandlats, st.5 6086 4006 400
Resurshushållning (€/behandlat ärende)394352354
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)175202208
Total behandlingstid, mån.10,49,28,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter65 78365 96566 365
Bruttoinkomster5 2725 2005 200
Nettoutgifter60 51160 76560 165
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år22 732  
— överförts till följande år22 297  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer3 7593 7003 800
— övriga intäkter73--
Intäkter sammanlagt3 8323 7003 800
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 6096 5006 600
    
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader)-2 777-2 800-2 800
Kostnadsmotsvarighet, %585758

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer1 5281 5301 620
— övriga intäkter23--
Intäkter sammanlagt1 5511 5301 620
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 8251 7001 800
    
Kostnadstäckning (intäkter - kostnader)-274-170-180
Kostnadsmotsvarighet, %859090

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) tas ut beräknas ca 23 300 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 70 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Asylsökandes rättssäkerhet (ändring i behovskalkylen)3 047
Bruttobudgetering av allmänna intressebevakningstjänster312
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-20
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-559
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror13
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-44
Löneglidningsbesparing-100
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-90
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-300
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-84
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-830
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-396
Temporär sänkning av StPL-avgiften-504
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-45
Sammanlagt400

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget61 165 000
2016 II tilläggsb.1 109 000
2016 budget60 765 000
2015 bokslut60 076 000