Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 256 702 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring: I fråga om hovrätternas genomsnittliga behandlingstider är målet att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna inte blir längre. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är under 7 % av de anhängiga ärendena.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs i huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 25 % har en behandlingstid på över ett år.

För brottmål är målet att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att behandlingstiden överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

I fråga om förvaltningsdomstolarna är målet att de regionala skillnaderna i behandlingstiderna inte blir längre.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärendena hör till kategorin utlänningsärenden. Målet är att asylärendena behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden för dessa ärenden är mindre än sex månader.

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Hovrätterna   
Avgjorda ärenden, st.9 8559 5009 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,16,06,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd)1 5301 6001 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)565555
    
Tingsrätterna   
Avgjorda ärenden totalt, st.484 813460 000460 000
— Brottmål52 91755 00055 000
— Omfattande tvistemål9 88510 50010 500
— Summariska ärenden343 990300 000300 000
    
Genomsnittlig behandlingstid, mån.   
— Brottmål4,04,04,0
— Omfattande tvistemål9,310,09,5
— Summariska ärenden2,72,52,5
— Skuldsaneringsärenden6,16,06,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd)635650650
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)115120120
    
Förvaltningsdomstolarna   
Avgjorda ärenden, st.20 00225 00027 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.8,57,57,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd)1 1251 1001 100
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.)727373
    
Försäkringsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.6 6567 0007 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån.13,312,012,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)1 2061 1001 100
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)636868
    
Marknadsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.934900900
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,46,06,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)3 7924 5004 500
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)232020
    
Arbetsdomstolen   
Avgjorda ärenden, st.144150150
Genomsnittlig behandlingstid, mån.7,06,06,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende)6 7006 4006 400
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.)162020

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för domstolarnas prestationer beräknas 45,28 mn euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter251 498263 264257 152
Bruttoinkomster831500450
Nettoutgifter250 667262 764256 702
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år36 709  
— överförts till följande år34 018  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmänna domstolarna 171 433
Förvaltningsdomstolarna53 654
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter31 615
Sammanlagt256 702

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anhopade domstolar-1 500
Asylsökandes rättsäkerhet och familjeåterföreningar870
Databanksprojektets (AIPA) infrastruktur för sammanträdessalar3 000
Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltningsdomstolarna (HAIPA) (2016 års finansiering) (överföring till moment 28.70.20)-1 441
Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltningsdomstolarna (HAIPA) (2017 års finansiering) (överföring från moment 28.70.20)5 680
Tryggande av verksamheten vid Rättsregistercentralen (överföring till moment 25.01.05)-80
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20)-6 000
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20)3 100
Ändringar i budgeteringen av intäkter (nettning av vigselförrättningsarvoden och nettobudgetering på inkomstkonto av avskrivningar av intäkter från domstolsavgifter)-240
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 901
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror226
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 209
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-296
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-2 890
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 392
Temporär sänkning av StPL-avgiften-1 752
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-58
Sammanlagt-6 062

2017 budget256 702 000
2016 II tilläggsb.-1 526 000
2016 budget262 764 000
2015 bokslut247 976 000