Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 109 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. Antalet personer som ansökte om internationellt skydd ökade märkbart 2015. Antalet besvär som gäller asyl förväntas öka avsevärt år 2017. Man strävar efter att avgöra sådana utlänningsärenden där besvärstillstånd inte beviljas på under tre månader. Målet för sådana utlänningsärenden där besvärstillstånd beviljas är att behandlingstiden är högst tio månader.

Målet är att av ärendena avgörs 30 % inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Tabell med nyckeltal

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 4 012 5 500 6 000
— Utlänningsärenden 852 2 400 3 000
— Övriga ärenden 3 160 3 100 3 000
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 10,8 10,5 7,5
— Utlänningsärenden 7,7 6,0 4,0
— Övriga ärenden 11,8 11,5 11,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 2 631 2 650 2 350
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 42 43 49

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 552 15 396 13 106
Bruttoinkomster -4 10 -3
Nettoutgifter 10 556 15 386 13 109
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 015    
— överförts till följande år 1 368    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättsäkerhet och familjeåterföreningar -1 800
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -100
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 17
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -4
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -53
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -152
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -73
Temporär sänkning av StPL-avgiften -84
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -2 277

2017 budget 13 109 000
2016 II tilläggsb. -67 000
2016 budget 15 386 000
2015 bokslut 10 909 000