Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 627 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring: Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 70 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2017 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
    
Avgjorda ärenden, st.2 3782 4502 450
— avgöranden i sak i besvärsärenden119130130
— offentliggjorda avgöranden106100100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)   
— alla ärenden6,97,57,5
— ärenden som gäller besvärstillstånd5,26,56,5
— avgöranden i sak 23,020,018,0
Funktionell effektivitet   
— resurshushållning (€/avgjort ärende)3 7573 6743 675
— produktivitet (beslut/årsv.)333333

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 9409 0208 638
Bruttoinkomster6311
Nettoutgifter 8 9349 0178 627
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år757  
— överförts till följande år832  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-73
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror19
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)2
Löneglidningsbesparing-26
Lönejusteringar-3
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-44
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-111
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-53
Temporär sänkning av StPL-avgiften-68
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Sammanlagt-390

2017 budget8 627 000
2016 II tilläggsb.-49 000
2016 budget9 017 000
2015 bokslut9 009 000