Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2017

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 627 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 70 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2017 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 378 2 450 2 450
— avgöranden i sak i besvärsärenden 119 130 130
— offentliggjorda avgöranden 106 100 100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 6,9 7,5 7,5
— ärenden som gäller besvärstillstånd 5,2 6,5 6,5
— avgöranden i sak 23,0 20,0 18,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 3 757 3 674 3 675
— produktivitet (beslut/årsv.) 33 33 33

I avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 940 9 020 8 638
Bruttoinkomster 6 3 11
Nettoutgifter 8 934 9 017 8 627
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 757    
— överförts till följande år 832    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -73
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 19
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 2
Löneglidningsbesparing -26
Lönejusteringar -3
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -44
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -111
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -53
Temporär sänkning av StPL-avgiften -68
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -390

2017 budget 8 627 000
2016 II tilläggsb. -49 000
2016 budget 9 017 000
2015 bokslut 9 009 000