Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
              01. Justitieministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
              05. Rättsregistercentralens omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde
              22. Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem
              29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
              50. Understöd
              51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 305 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) till understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer

4) till understöd till Opinionsnämnden för massmedier

5) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor

6) till utgifter för projekt som ansluter sig till brottsbekämpning och bedömning av brottsbekämpningen tillsammans med statliga inrättningar och Helsingfors universitetet.

Dispositionsplan (1 000 euro)

  
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst)4 933
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst)3 182
Övriga understöd (högst)190
Sammanlagt8 305

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021fr.o.m. 2022
       
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal      
Förbindelser som ingåtts före år 20171 4811 4811 4811 4811 4811 481/år
Förbindelser 2017------
Utgifter sammanlagt1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Statsunderstödet för brottsoffertjänster2 000
Stödtelefonsverksamhet för offer för våld i nära relationer (överföring till moment 33.03.04)-157
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror18
Sammanlagt1 861

2017 budget8 305 000
2016 II tilläggsb.18 000
2016 I tilläggsb.-284 000
2016 budget6 444 000
2015 bokslut4 397 245