Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

81. MerentutkimuslaitosPDF-versio

Selvitysosa:Merentutkimuslaitos on kansallinen merentutkimuksen keskus, joka tekee luonnontieteellistä perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta merenkulun ja sen turvallisuuden, meriympäristön tilan seurannan ja selvitysten sekä muun käytännön elämän tarpeita varten viranomaisille, elinkeinoelämälle ja kansalaisille. Merentutkimuslaitoksella on yhteiskunnallinen vastuu korkeatasoisen, objektiivisen ja luotettavan merialueita koskevan tiedon tuottajana. Laitoksen toiminta kohdistuu ensisijaisesti Suomea ympäröivän merialueen, mutta myös yleisesti polaarimerien tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueita ovat merien dynamiikka ja meri-ilmakehävuorovaikutus, meren biogeokemialliset ja ekologiset prosessit, meren globaalimuutos ja pitkäaikaismuutokset. Palvelutoiminnan painopistealueita ovat merenkulkua tukevat palvelut sekä meriympäristön seuranta ja informaatiopalvelut. Laitoksen tavoitteissa otetaan huomioon Euroopan meristrategian ja siihen liittyvän direktiiviluonnoksen vaikutukset. Merentutkimuslaitos ottaa toiminnassaan huomioon meriympäristön kestävän kehityksen periaatteet ja suuntaa toimintaansa uusille alueille ja reagoi yhteiskunnan ja tutkimuksen muuttuviin tarpeisiin. Erityisesti parannetaan kaukokartoituksen ja mallien sovelluksia sekä tiedonvälitysjärjestelmien käyttöä sekä palvelutoiminnassa että tutkimustyössä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Merentutkimuslaitokselle pääluokkaperusteluja tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2008:

Tulostavoitetaulukko
  2006 2007 2008
  toteutuma tavoite tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Jääpalvelun tuottamien jää- ja pintaveden lämpötilakarttojen määrä keskimääräisenä jäätalvena, kpl - - 168
Jääpalvelutuotteiden päivittäisten verkkolatausten määrä keskimäärin, kpl - - 1 100
Jääpalvelun jäänmurtajille välittämistä tutkakuvista valmiina kolmen tunnin kuluessa satelliitin ylityksestä, % - - 80
Merenkulun ja veneilyn peruspalvelutuotteiden painotettu määrä aallokko- ja vedenkorkeuspalveluissa - 100 100
Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimintavarmuus, % 100 95 96
Aallokkomallien osuvuustarkkuus, % 91 85 87
Avomeriseurannan kattavuus, % - 95 95
Suomenlahden seurantaa tehostetaan Pietarin parantuneen jätevesipuhdistuksen vaikutusten tarkkailemiseksi - Toteutuu Toteutuu
Verkkopalvelusivuilla käyntien määrä - 3 500 000 5 000 000
Tutkimusjulkaisut kansainvälisissä esitarkastetuissa sarjoissa, kpl 56 30 30
Muut tutkimusraportit, kpl 31 30 30
Ohjattujen väitöskirjatöiden määrä, kpl 5 3 3
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Mittaus- ja havaintotoiminnan kustannustehokkuutta kehitetään automaation, kaukokartoituksen ja mallinnuksen avulla - Toteutuu Toteutuu
Maksullisen toiminnan tulotavoite, euroa 381 604 210 000 250 000
Maksullisen toiminnan tulostavoite, euroa 27 860 15 000 15 000
Työn tuottavuuden kasvu, % - 2 2
Kokonaistuottavuuden kasvu keskim. vuodessa TTS-kaudella, % - 1 1
       
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA      
Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,3 3,3 3,3

Merentutkimuslaitoksen tulot ja menot tulosalueittain (1 000 euroa)
  2006
toteutuma
2007
tavoite
2008
tavoite
       
Tulot 1 036 900 900
Varsinaisen toiminnan menot 6 678 7 253 6 860
Merentutkimualus Arandan menot 2 180 3 804 1 750
Etelämanner-toiminnan menot 977 849 849
Nettomenot (ml. edelliseltä vuodelta siirtynyt) 8 799 11 006 8 559

01. (31.80.21) Merentutkimuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 559 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Etelämanner -toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Toimintamenoihin budjetoitujen menojen ja tulojen lisäksi laitos arvioi saavansa muuta talousarviorahoitusta Suomen Akatemialta ym. lähteistä 400 000 euroa. Etelämanner -toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner -toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Suomen toiminnan logistisesta toteutuksesta vastaa Merentutkimuslaitos. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 15 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 1 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2006
toteutuma
2007
varsinainen
talousarvio
2008
esitys
       
Bruttomenot 9 835 9 399 9 459
Bruttotulot 1 036 900 900
Nettomenot 8 799 8 499 8 559
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 026    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 507    

Määrärahan mitoituksessa huomion otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Uusi palkkausjärjestelmä 8
Tasokorotus 67
Tuottavuustoimet -15
Yhteensä 60


2008 talousarvio 8 559 000
2007 talousarvio 8 499 000
2006 tilinpäätös 10 280 000