Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2017

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 535 195 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID)

6) till utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM som administreras av Tekes. På det statliga stöd som företag beviljas inom ramen för programmet tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet

7) till finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer.

Momentets anslag budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom förvaltningsområdet.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 145 410 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 154 039 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 53 655 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 33 460 000
5. Humanitärt bistånd 70 500 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 4 800 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 100 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000
9. Räntestödsinstrument 6 231 000
Sammanlagt 535 195 000

1) I anslaget ingår 7 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Fullmakt

År 2017 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2017 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 365 756 000 euro.

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 115 000 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 186 203 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 39 840 000
5. Humanitärt bistånd 6 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet -
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet -
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 3 713 000
9. Räntestödsinstrument 15 000 000
Sammanlagt 365 756 000

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
             
Utvecklingssamarbetsfullmakt            
Förbindelser som ingåtts före år 2017 419 754 327 632 332 241 337 727 425 081 1 842 435
Förbindelser 2017 - 91 428 118 543 112 070 43 716 365 756
Utgifter sammanlagt 419 754 419 060 450 784 449 797 468 797 2 208 191

De poster som betalas från momentet statistikförs och rapporteras i sin helhet som Finlands offentliga utvecklingshjälp (Official Development Assistance, ODA) till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 145 410 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 115 000 000 euro under åren efter år 2017.

En betydande del av anslagen används till Finlands betalningsandelar i tilläggsfinansieringen för Världsbanken och de regionala instituten för utvecklingsfinansiering. En annan kanal är de allmänna understöden till FN. Under punkten i dispositionsplanen kan man även finansiera det globala och tematiska utvecklingssamarbetet med de nämnda aktörerna samt deras medlemsavgifter och partnerskapsprogram.

Under punkten i dispositionsplanen betalas bl.a. Världsbanksgruppen, FN:s befolkningsfond (UNFPA), Afrikanska utvecklingsbankgruppen, FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women).

Finlands utvecklingssamarbete med de viktigaste multilaterala aktörerna bygger på de påverkansstrategier som har lagts upp som ram för resultatstyrningen av utvecklingssamarbetet. De viktigaste multilaterala aktörer som stöds av Finland använder sig av en resultatbaserad verksamhetsmodell.

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 154 039 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 186 203 000 euro under åren efter år 2017.

Grunden för allokeringen av anslagen är landprogrammen där samarbetet med partnerländerna anges. De viktigaste partnerländerna med vilka det har gjorts upp landprogram är Tanzania, Moçambique, Afghanistan, Nepal, Zambia, Etiopien, Kenya, Palestinska området, Myanmar och Vietnam. I punkten i dispositionsplanen finansieras också medlemsländernas gemensamma fonder för sektorprogram, sektorbudgetstöd och allmänt budgetstöd för partnerländers regeringar, tematiskt utvecklingssamarbete mellan instituten för utvecklingsfinansiering och FN-aktörer gällande enskilda land eller regioner, statsunderstöd för finländska eller internationella frivilligorganisationer samt för företag, forskningsinstitut, universitet och stiftelser.

Anslagen kan också användas av representationerna för lokala samarbetsprojekt.

Samarbetsresultaten utvärderas via projektutvärderingar och mekanismen för landsprogram.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 53 655 000 euro.

Från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) finansieras det EU-utvecklingssamarbete och övriga utvecklingssamarbete med Afrika, Karibien och länderna i Stilla Havet (AVS-länderna) som grundar sig på Cotonou-avtalet. Stödet riktas i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En del av medlen förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Via EIB är Finland i enlighet med det interna finansieringsavtalet garant för de lån som beviljas AVS-länderna. Utöver avgiftstaket för EUF-andelen bereder sig Finland för eventuella borgensavgifter.

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 33 460 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 39 840 000 euro under åren efter år 2017.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras utvecklingsinnovations- och företagspartnerskapsprogram, humanitär minröjning samt andra tematiska projekt inom organisationer, program, fonder och institut för utvecklingsfinansiering som lyder under FN än de som gäller enskilda länder eller regioner samt expertprogram inom internationella organisationer inklusive rekryteringsutgifter i samband med programmen.

Med anslagen under punkten i dispositionsplanen beviljar man även stöd till de högskoleprogram som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) samt statsunderstöd till internationella frivilligorganisationer (INGO).

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 70 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 6 000 000 euro efter år 2017.

Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och Röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Under punkten i dispositionsplanen finansieras allmänna understöd till internationella humanitära organisationer, t.ex. till FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Genom anslaget finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC). Utöver de allmänna understöden under punkten i dispositionsplanen stöds också landsspecifika och regionala hjälpoperationer.

Resultaten av humanitärt bistånd övervakas med hjälp av nyckeltal som biståndsorganisationerna använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av påverkansstrategierna.

6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 4 800 000 euro.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används till bl.a. utveckling av informationssystemen inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen, anskaffning av sakkunnigtjänster som stöd för utvecklingen, utbildning för personalen inom utvecklingssamarbetet, utvecklingskommunikation och utvecklingsfostran, utvecklingspolitisk planering och forskning samt till advokatkostnader och vid misstanke om missbruk till övriga utgifter för utredning av ärendet.

Anslagen under punkten i dispositionsplanen används också till frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté och statistikkommitté, till finansiering av initiativ i fråga om sådan koherens mellan olika politikområden som främjar öppenheten, arbetet mot korruption samt utvecklingen inom det internationella utvecklingssamarbetet, till den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi samt till projekt som stöder branschspecifik utveckling.

7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 2 100 000 euro.

Målet för evalueringsverksamheten är att beslutsfattandet ska grunda sig på ett kunskapsunderlag. Funktionen för evaluering av utvecklingssamarbetet är systematisk och omfattar alla former av utvecklingssamarbete och samtliga finansieringskanaler. Under punkten i dispositionsplanen finansieras centrala evalueringar av utvecklingssamarbetet och utvecklingen av databasen för evaluering.

Utvecklingssamarbetets interna revision svarar för den interna kontrollen och utvärderingen av riskhanteringen. Med anslagen under punkten i dispositionsplanen ska det under budgetåret utföras en kontroll av landsprogrammen.

8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 65 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 3 713 000 euro under åren efter år 2017.

Syftet med det bidrag som kanaliseras via frivilligorganisationerna till utvecklingsländerna är ett vitalt samhälle som främjar aktivt medborgarskap och som grundar sig på mångfald och rättsstatsprincipen. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller ställda kvalitetskriterier och som främjar uppnåendet av Finlands utvecklingspolitiska mål.

Den största delen av anslagen inriktas via finländska partnerskapsorganisationer i form av programstöd. Under punkten i dispositionsplanen finansieras också övriga finländska frivilligorganisationers projekt. Anslagen i punkten i dispositionsplanen kan också användas till frivilligorganisationernas utvecklingskommunikation och globaluppfostran som sker i Finland. Dessutom beviljas stöd till internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt för utvecklingssamarbete inom den kommunala sektorn.

Av dem som ansöker om de statsunderstöd som beviljas från punkten i dispositionsplanen krävs det i regel en självfinansieringsandel på 15 procent.

9. Räntestödsinstrument

För ändamålet föreslås anslag på 6 231 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 15 000 000 euro efter år 2017.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Bestämmelser om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer finns i lagen om räntestödskrediter till utvecklingsländer (1114/2000). Anslaget under punkten i dispositionsplanen kan även användas för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har antecknats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den nationella andelen av EU:s Turkietfond 11 360
Utgifter för samarbetsprojekt -6 500
Nivåförändring 32 242
Sammanlagt 37 102

2017 budget 535 195 000
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb. 8 250 000
2016 budget 498 093 000
2015 bokslut 802 582 000