Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden och förvaltningsområdets strategiska prioriteringar

Syftet med Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka vårt lands internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt förbättra finländarnas säkerhet och välbefinnande. I en komplex värld av ömsesidiga beroenden ska Finland främja internationell stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämlikhet.

För att uppnå sina utrikes- och säkerhetspolitiska mål arbetar Finland aktivt och ansvarsfullt inom det internationella samfundet. De viktigaste ramarna för Finlands internationella samarbete utgörs av Europeiska unionen samt Norden, Nato-partnerskapet, OSSE och FN. Dessutom bygger Finland upp och upprätthåller goda bilaterala relationer till andra stater. Det multilaterala system för internationell rätt som bygger på regler och fördrag är av stor betydelse för Finlands säkerhet och välfärd. I en alltmer polariserad värld är Finland en konstruktiv partner som strävar efter att stärka ett avtalsbaserat internationellt system.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa är spänt och samtidigt förutsätter de svåra pågående konflikterna, den omfattande flyktingströmmen, den ökade terrorismen och utmaningarna inom den internationella ekonomin väl avvägda politiska handlingar. Inom utrikes- och säkerhetspolitiken måste man ha beredskap även för sådana kommande förändringar som inte beror på Finland.

Finland strävar efter att under alla omständigheter stärka sin säkerhet, både i närområdena, i Europa och i det internationella samarbetet. För att öka säkerheten och välfärden behövs det externa ekonomiska relationer, hållbar utveckling och avgöranden i fråga om de stora globala utmaningarna. För att kunna svara på dessa frågor som hör nära samman med varandra är det viktigt att utrikesförvaltningen är modern och lever med sin tid. Förändringarna i omvärlden betonar vikten av ministeriets och beskickningarnas arbete. Utöver de strategiska prioriteringarna styrs verksamheten även av ministeriets värden: samarbete, kreativitet och resultatrik verksamhet.

Med tanke på utrikesförvaltningen är de centrala strategiska frågorna följande:

 • — Närområdenas stabilitet och Finlands internationella ställning
 • — Det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet, Nato-partnerskapet och EU som säkerhetsgemenskap
 • — Externa ekonomiska relationer
 • — Hållbar utveckling
 • — En modern och effektiv utrikesförvaltning.
Samhälleliga effektmål
 • — Nordens och Östersjöområdets stabilitet främjas och det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet stärks, särskilt med Sverige
 • — EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och gemensamma säkerhets- och försvarspolitik stärks och unionens utrikes- och säkerhetspolitiska globalstrategi främjas
 • — Det omfattande transatlantiska samarbetet stärks både bilateralt och via EU
 • — Mångsidiga och fungerande bilaterala relationer till Ryssland upprätthålls utifrån EU:s gemensamma riktlinjer i fråga om Ryssland
 • — De politiska relationerna till och samarbetet inom prioriterade områden med länder som är viktiga för Finland stärks
 • — Man fortsätter det aktiva samarbetet och inflytandet i frågor som gäller den arktiska regionen, inklusive utvecklandet av de arktiska frågorna till ett av fokusområdena inom EU:s yttre förbindelser. Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017—2019 utnyttjas till att stärka samarbetet mellan de arktiska länderna
 • — Som en del av EU och av det internationella samarbetet påverkar Finland de grundläggande orsakerna till migrationen och stöder en stärkning av bärkraften i transitländerna. Sådana lösningar på både nationell och EU-nivå som gäller arrangemang kring återsändande och återtagande främjas i samarbete med de viktigaste ursprungsländerna
 • — Förebyggandet av våldsamma extremiströrelsers verksamhet främjas och man deltar genom internationellt samarbete i bekämpningen av internationell terrorism
 • — Deltagandet i internationell militär och civil krishantering fortsätter och fredsmedlingen utvecklas. Militär och civil krishantering, utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsmedling samordnas
 • — Inom det internationella samarbetet främjas sådan frihandel och global ekonomi som bygger på regler och öppenhet
 • — I de externa ekonomiska relationerna betonas främjandet av exporten, särskilt internationaliseringen av små och medelstora finländska företag samt främjandet av investeringar i Finland med hjälp av att de tjänster som Team Finland erbjuder utvecklas
 • — Genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling och FN:s klimatkonvention samt tillgodoseendet av mänskliga rättigheter understöds. Man arbetar för att internationella beslut som stöder dessa ska fattas och verkställas
 • — Satsningar görs särskilt för genomförandet av de grundläggande målen, värdena och prioriteringarna för Finlands utvecklingspolitik och för bättre genomslagskraft inom den internationella utvecklingspolitiken och i utvecklingsländerna, särskilt i bräckliga länder och i de minst utvecklade länderna.
Funktionell effektivitet
 • — Ett eget representationsnätverk är viktigt för Finland. Utrikesförvaltningens resurser riktas huvudsakligen till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland växer. Man fortsätter att utveckla strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet
 • — De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas på ett mera omfattande sätt inom hela förvaltningsområdet
 • — Den kommunikativa sensibiliteten ökas inom utrikesförvaltningen. Kommunikationen om de grundläggande lösningarna inom utrikes- och säkerhetspolitiken ska vara effektiv och ske med tidsenliga medel.
Jämställdhet mellan könen

I enlighet med riktlinjerna för utrikesministeriets förvaltningsområde är principen den att jämlikhet och likabehandling ska uppnås i all verksamhet vid ministeriet. Ministeriet har fastställt sina riktlinjer för aktiv jämställdhet. Syftet är att bevara andelen kvinnor i ledande ställning och i sakkunniguppgifter på den nuvarande goda nivån.

Inom utvecklingspolitiken är ett av Finlands fokusområden att stärka kvinnors och flickors rättigheter och ställning, och genomgående inom hela verksamheten främjas jämställdheten mellan kvinnor och män. Målet är att under 2017 öka den del av utvecklingssamarbetet som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Vid verkställandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 "Kvinnor, fred och säkerhet" ägnar man uppmärksamhet åt att stärka kvinnornas ställning och åt kvinnornas deltagande i konfliktförebyggande arbete, konfliktlösning och fredsuppbyggande. Som en del arbetet för att minska straffriheten finansieras bl.a. den verksamhet som samarbetsmekanismen Justice Rapid Response utför. Verksamheten koncentrerar sig på frågor som gäller bekämpningen av sexuellt våld, bl.a. utredningar av sexualbrott i konfliktländer.

Fullmakter enligt moment under huvudtiteln (mn euro)

  2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
24.30.50Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab  
 — utvecklingssamarbetsfullmakt168,19168,19
 — utvecklingssamarbetsfullmakt100,00100,00
24.30.66Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)  
 — utvecklingssamarbetsfullmakt320,0365,76

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Utrikesförvaltningen255 533254 523247 074-7 449-3
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)234 079226 439219 828-6 611-3
20.Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)2 2822 2820
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 1551 1551 1550
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 29915 52916 0595303
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)4 0009 9007 750-2 150-22
(76.)Anskaffning av fastigheter och lägenheter (reservationsanslag 3 år)1 500-1 500-100
10.Krishantering64 44264 36053 218-11 142-17
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)49 20649 00037 858-11 142-23
21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)15 23615 36015 3600
30.Internationellt utvecklingssamarbete812 582638 093675 19537 1026
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab000
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)802 582498 093535 19537 1027
80.Utvecklingssamarbetskrediter (reservationsanslag 3 år)100 000100 0000
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 00010 00010 0000
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)140 00030 000-110 000-79
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde77 93791 05091 4524020
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 6431 3441 341-30
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)3445450
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)74 45586 96187 1662050
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)1001001000
68.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)2 1001 6001 80020013
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)-3951 0001 0000
Sammanlagt1 210 4941 048 0261 066 93918 9132
 Det totala antalet anställda1)1 4521 4171 397  

1) Enligt uppskattning arbetar det inom förvaltningsområdet år 2017 också cirka 510 personer anställda inom militär och civil krishantering, och cirka 950 personer anställda vid utrikesrepresentationerna som är avlönade i stationeringslandet.