Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
              01. Utrikesförvaltningens omkostnader
              20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
              21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              74. Husbyggen
              (76.) Anskaffning av fastigheter och lägenheter
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring: En aktiv utrikespolitik som garant för Finlands säkerhet och välfärd förutsätter en utrikesförvaltning som är handlingskraftig och vars sakkunnighet är ett stöd för hela statsförvaltningen. Utöver de strategiska prioriteringarna styrs utrikesförvaltningens verksamhet även av ministeriets värden: samarbete, kreativitet och resultatrik verksamhet. Resultatet av arbetet inom utrikesförvaltningen är beroende av kapaciteten hos utrikesförvaltningens personal och på att fokus för arbetet läggs på rätt saker i en föränderlig arbetsmiljö.

Produktion och kvalitetsledning
 • — Ett eget representationsnätverk är viktigt för Finland. Utrikesförvaltningens resurser riktas huvudsakligen till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland växer. Man fortsätter att utveckla strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet på basis av riktlinjerna för projektet om Finlands representation, dess sätt och modeller (TAMA-projektet). I utvecklingsarbetet beaktas möjligheterna att samarbeta med de nordiska och baltiska länderna och med Europeiska utrikestjänsten samt verksamhetsmodellen Team Finland
 • — Som ett led i regeringens samlade spetsprojekt har nätverket Team Finland stärkts genom tillfällig anställning för åren 2016—2018 av specialsakkunniga med fokus på handelsekonomiska frågor som stationeras vid utvalda finska beskickningar. Detta görs för att öka Finlands exportmöjligheter
 • — De tjänster för allmänheten som utrikesförvaltningen erbjuder utvecklas utifrån den nya lagen om konsulära tjänster och genom att regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram och digitaliseringen beaktas. Kriskommunikationen utvecklas för att ge en allt mer realistisk bild av utrikesförvaltningens tjänster och ansvar i olika krissituationer
 • — Uppföljningen av verkställandet samt mekanismen för övervakningen av målen för utrikesförvaltningens miljöstrategi och miljöstrategiska program utvecklas i och med att ministeriet har förbundit sig till att främja hållbar utveckling
 • — Kommunikationen om de grundläggande lösningarna inom utrikes- och säkerhetspolitiken ska vara effektiv och ske med tidsenliga medel. Syftet är att påverka den utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionen och öka förståelsen för de lösningar som Finland väljer. Genom arbetet med Finlandsbilden ökar den internationella kännedomen om Finland
 • — År 2017 upphöjs Finlands förbindelsekontor i Bogotá i Colombia och i Yangon i Myanmar till ambassader
 • — Finland är ordförande för Arktiska rådet 2017—2019. Under 2017 förbereder sig Finland också inför ordförandeskapet i Europarådet 2018 och ordförandeskapet i Europeiska unionen 2020
 • — I all verksamhet inom förvaltningsområdet beaktar man jubileumsåret Finland 100. Dessutom förbereds också utrikesministeriets 100-årsjubileum.
Funktionell effektivitet
 • — Förvaltningsområdets interna processer centraliseras och minskas både i hemlandet och inom beskickningsnätet, med beaktande av regeringsprogrammets riktlinjer om en effektivisering av funktioner inom ekonomiförvaltningens och upphandlingsfunktionens processer. I enlighet med förvaltningsområdets säkerhetsstrategi beaktas särskilt hanteringen av organisationens egna säkerhetsrisker
 • — Som en del av ministeriets planeringssystem fortsätter man att utveckla mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inklusive den aktivitetsbaserade kalkyleringen, genom att utnyttja bl.a. personaladministrationsfunktionen inom statsförvaltningens Kieku-system som tagits i bruk inom utrikesförvaltningen år 2016
 • — Fokus för utrikesförvaltningens informationssäkerhetsverksamhet ligger på att uppnå den förhöjda informationsnivå som avses i statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010). Utvecklandet och underhållet av hanteringssystemet för informationssäkerheten och av riskhanteringen fortsätter. Samtidigt fortsätter utvecklandet av ett sektorbundet informationssystem och arbetet med en övergripande arkitektur. När det gäller informationssystemen för viseringar ligger fokus på att ta i bruk ändrade viseringsbestämmelser inom Schengen-områdets centrala informationssystem för viseringar samt på att höja nivån på det nationella informationssystemet för viseringar till den förhöjda informationssäkerhetsnivån och att inleda beredningen av ett nytt ersättande system
 • — Genomförandet av fastighetsstrategin för förvaltningsområdet fortsätter genom satsningar på framför allt utvecklandet av förvaltningsområdets ägarstyrning, inklusive uppgörande av en fastighetsplan och ett effektivt utnyttjande av upphandlingsfunktionen. Statens kultur- och vetenskapsfastigheter i utlandet övergår i utrikesministeriets ägarbesittning år 2017
 • — Utvecklandet av viseringsverksamheten fortsätter i enlighet med riktlinjerna för VIISKE-projektet, bl.a. med hjälp av digitaliseringen. Syftet är särskilt att utveckla verksamheten och fördelningen av resurser vid servicecentralen för viseringar i Kouvola med beaktande av variationer i efterfrågan på visum
 • — I budgeten har man beaktat en ökning på 18 uppgifter till följd av det ökande antalet asylsökande, bl.a. i anslutning till familjeåterföreningsprocesser. En del av uppgifterna sköts av lokalt anställd personal.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Man fortsätter att genomföra utrikesförvaltningens personalstrategi för 2015—2020. På ett mera flexibelt sätt än tidigare styrs de minskande resurserna genom prioritering, nedprioritering och uteslutning till de strategiska prioriteringarna inom förvaltningsområdet
 • — Man strävar efter att inom ramen för systemet med tjänstekollektivavtal utveckla lönesystemet så att det bättre motsvarar de krav som arbetsrotationen ställer, med fokus på en förnyad resultatbedömning
 • — I ledningspolitiken fästs särskild uppmärksamhet vid att de principer för god ledarskapsförmåga som ministeriet har fastställt ska genomföras bättre och mer jämnt fördelat än tidigare inom hela organisationen, bl.a. genom att utnyttja resultaten från 360-graders bedömningar
 • — Sambandet mellan välbefinnande i arbete och personalutveckling stärks, med fokus särskilt på beskickningar inom krisområden. Syftet är att bevara de anställdas välbefinnande på samma höga nivå som för närvarande.

Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen

 2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
    
Tjänster för allmänheten   
Understöd till nödställdaBehandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelseBehandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelseBehandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelse
Krisjour/intensifierad lägesbevakningInledd inom 1 h från mottagande av underrättelseInledd inom 1 h från mottagande av underrättelseInledd inom 1 h från mottagande av underrättelse
Startberedskap för/mottagande av snabbinsatsgrupperInom högst 6 h från beslut om utsändandeInom högst 6 h från beslut om utsändandeInom högst 6 h från beslut om utsändande
    
Hantering och utveckling av mänskliga resurser  
Årsverken2 3522 3772 347
— Utrikesministeriet900860844
— Utrikesrepresentationen552556553
— Lokalt anställda900961950
Kvinnor, %676565
Kvinnor, % av ledningen434545
Kvinnor, % av sakkunniguppdrag676767
Index för utbildningsnivån6,16,16,1
Arbetstillfredsställelseindex3,63,63,6
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.5,95,25,2

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 828 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2017 (euro)

  
Ministeriet, 844 årsverken69 019 000
Omkostnader13 800 000
Personalkostnader55 219 000
  
Beskickningarna, 88 verksamhetsställen, 553 årsverken1)136 164 000
Omkostnader71 907 000
Personalkostnader64 257 000
  
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 14 645 000
Informationsförvaltning11 765 000
Fastighetsförvaltning1 000 000
Säkerhet1 880 000
Sammanlagt219 828 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter238 628236 256230 620
Bruttoinkomster10 4519 81710 792
Nettoutgifter228 177226 439219 828
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år16 906  
— överförts till följande år22 808  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 0245 7526 687
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum)26 89419 80016 000
Intäkter sammanlagt32 91825 55222 687
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 56111 2779 682
— andel av samkostnader14 37714 08311 594
Kostnader sammanlagt28 93825 36021 276
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3 9801921 038
Kostnadsmotsvarighet, %114101107

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 33.01.01) -294
Expert på gränskontroll vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.20.01 )-215
IAEA-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Wien (överföring till moment 32.01.01)-52
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01)-200
Informationsverksamhet i samband med invandring -230
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar)433
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid-191
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)841
Ägarstyrningen av vetenskaps- och kulturinstitut (överföring från moment 28.01.20)70
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-24
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-1 028
Löneglidningsbesparing-371
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-730
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 198
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-156
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-1 495
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-735
Temporär sänkning av StPL-avgiften-989
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-47
Sammanlagt-6 611

2017 budget219 828 000
2016 II tilläggsb.-964 000
2016 budget226 439 000
2015 bokslut234 079 000

20. Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 282 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till utgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Statens kultur- och vetenskapsinstituts fastigheter i utlandet övergår i utrikesministeriets ägarbesittning den 1 januari 2017. Fastigheterna är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Avsikten är att under 2017 grundligt renovera de utrymmen som Finlands institut i Frankrike har i Paris. Kostnadsförslaget för projektet är 1 300 000 euro.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.


2017 budget2 282 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 155 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.


2017 budget1 155 000
2016 budget1 155 000
2015 bokslut1 155 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 059 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete.

Förklaring: Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna separat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring från moment 28.01.29)200
Nivåförändring330
Sammanlagt530

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget16 059 000
2016 budget15 529 000
2015 bokslut16 298 728

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 750 000 euro.

Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Finlands ambassadfastighet i New Delhi repareras under åren 2015—2018. Totalkostnadskalkylen för projektet har preciserats till 14,2 miljoner euro, varav andelen för 2017 är 5,58 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Byggnadsprojektet i New Delhi-1 250
Ombyggnaden av kansliet i Reykjavik-300
Ombyggnaden av kansliet vid ambassaden i Haag-500
Ombyggnaden av tjänstebostaden vid ambassaden i Buenos Aires-100
Sammanlagt-2 150

2017 budget7 750 000
2016 budget9 900 000
2015 bokslut4 000 000

(76.) Anskaffning av fastigheter och lägenheter (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2016 budget1 500 000