Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
              88. Aktieförvärv
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

10. ÄgarstyrningenPDF-versio

Förklaring:Ägarstyrningens mål för resultatet av verksamheten:

  • — Den övergripande rapporteringen om statens bolagsinnehav stärks och statens gemensamma ägarstyrning effektiviseras
  • — Ägarvärdet ökas på lång sikt och värdestegringen används till att skapa ny, samhällsviktig företagsverksamhet
  • — De statsägda bolagen är föregångare när det gäller samhällsansvar
  • — Båda könen har minst 40 % representation i styrelserna för bolag med bestämmande inflytande
  • — Under moment 13.03.01 intäktsförs utdelningsinkomster och inkomster av kapitalåterbäring och försäljning till ett belopp av uppskattningsvis 2,1 miljarder euro.

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring:Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrning räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för staten, kostnader för rekrytering och utbildning av styrelsemedlemmar, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet vid ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för ägarstyrningens internationella samarbete och samarbetet mellan ägarna.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 5 700 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 5 700 000
2015 bokslut 1 700 000