Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 122 501 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 111 706 125 536 124 401
Bruttoinkomster 1 930 450 1 900
Nettoutgifter 109 776 125 086 122 501
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 580    
— överförts till följande år 8 371    

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsrådets ledning och politiska beredning 8 340 000
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter 109 119 000
Investeringar i renovering av lokaler 582 000
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem 3 400 000
Statsrådets gemensamma digitala skrivbord 1 060 000
Sammanlagt 122 501 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
ANM Alexandersgatan 4-10, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 32.01.01) -350
ANM Alexandersgatan 6, hyresutgifter (överföring till moment 32.01.01) -200
ANM Bangatan, personalbespisning (överföring av engångsnatur från moment 32.01.01) 75
IM Kyrkogatan 12, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 26.01.01) -250
IM Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring av engångsnatur från moment 26.01.01) 582
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.02) 1 060
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20) -400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20) 3 400
SR Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 28.01.01) -200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till momenten 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -2 797
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.) 94
Överföring från moment 35.01.01 (1 årsv.) 114
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -17
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -330
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -157
Löneglidningsbesparing -223
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -149
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -506
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -236
Temporär sänkning av StPL-avgiften -290
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -34
Nivåförändring -1 001
Sammanlagt -2 585

2017 budget 122 501 000
2016 II tilläggsb. -73 000
2016 budget 125 086 000
2015 bokslut 114 567 000