Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Statsrådets kanslis mål för resultatet av verksamheten:

  • — Statsrådets kansli stöder statsministern i ledningen av regeringspolitiken och i samordningen av förvaltningsövergripande uppgifter
  • — En halvtidsutvärdering av regeringens handlingsplan bereds
  • — Kommunikationen är kostnadseffektiv och modern i en förändrad mediemiljö
  • — En lagstiftningsplan utarbetas för att samordna statsrådets och riksdagens arbete
  • — Framtidsarbetet, framsynen och forskningsinformationen är av hög kvalitet och stöder beslutsfattandet i statsrådet. Regeringens framtidsredogörelse bereds
  • — Försökskulturen i Finland stärks och samordning och samarbete utvecklas kring som stöd för verksamheten
  • — Den nationella samordningen och verkställigheten av hållbar utveckling utvecklas och samarbetet med olika partner utvidgas för genomförandet av Agenda 2030
  • — En EU-politik som stärker Finlands konkurrenskraft, ökar tillväxten och förbättrar sysselsättningen drivs. Dessutom är målet att mera samordnat sköta EU-rättsliga ärenden i statsrådet och att systematiskt och prognostiserat bedöma verkningarna av frågor som kommer upp i EU
  • — Förutsättningarna för näringlisv och företagande förbättras genom utveckling av internationaliseringstjänster, samlade företagstjänster utomlands och nya verksamhetsmodeller för att stödja arbetet med att skapa landsbilden, locka investeringar och utveckla turismnäringen
  • — Statsrådets funktioner och tjänster digitaliseras, gemensamma arbets- och verksamhetssätt utvecklas inom statsrådet, ett öppet samarbete i nätverksform etableras, informationsgången förbättras och information utnyttjas i vid omfattning.

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 122 501 000 euro.

Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 111 706 125 536 124 401
Bruttoinkomster 1 930 450 1 900
Nettoutgifter 109 776 125 086 122 501
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 580    
— överförts till följande år 8 371    

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsrådets ledning och politiska beredning 8 340 000
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter 109 119 000
Investeringar i renovering av lokaler 582 000
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem 3 400 000
Statsrådets gemensamma digitala skrivbord 1 060 000
Sammanlagt 122 501 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
ANM Alexandersgatan 4-10, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 32.01.01) -350
ANM Alexandersgatan 6, hyresutgifter (överföring till moment 32.01.01) -200
ANM Bangatan, personalbespisning (överföring av engångsnatur från moment 32.01.01) 75
IM Kyrkogatan 12, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 26.01.01) -250
IM Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring av engångsnatur från moment 26.01.01) 582
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.02) 1 060
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20) -400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20) 3 400
SR Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 28.01.01) -200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till momenten 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -2 797
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.) 94
Överföring från moment 35.01.01 (1 årsv.) 114
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -17
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -330
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -157
Löneglidningsbesparing -223
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -149
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -50
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -506
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -236
Temporär sänkning av StPL-avgiften -290
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -34
Nivåförändring -1 001
Sammanlagt -2 585

2017 budget 122 501 000
2016 II tilläggsb. -73 000
2016 budget 125 086 000
2015 bokslut 114 567 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 575 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 52, varav 14 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 34 specialmedarbetare.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.


2017 budget 5 575 000
2016 budget 5 575 000
2015 bokslut 5 394 241

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Förklaring:Avsikten är att förvaltningsområdena från sina lämpliga omkostnadsanslag ska kunna komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.


2017 budget 1 000 000
2016 budget 1 000 000
2015 bokslut 1 000 000

04. (23.01.20) Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem

2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde

3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten

4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde.

Förklaring:Ersättningar som beviljas av Europeiska unionens råd för reseutgifter under momentet intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 350 000 euro.

Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag.


2017 budget 867 000
2016 budget 867 000
2015 bokslut 278 534

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst tre årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:De innehållsliga fokusområdena i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet samt berednings- och styrningsansvaren för projekten fastställs årligen i statsrådets utrednings- och forskningsplan. Med hjälp av planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på sådana av regeringen utvalda horisontella fokusområden som svarar mot regeringens och ministeriernas informationsbehov i den praktiska verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen.

Det uppskattas att 200 000 euro av anslaget under momentet används till samordning av försöksverksamhet.


2017 budget 11 400 000
2016 budget 11 400 000
2015 bokslut 6 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 446 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 11
Sammanlagt 11

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 19 446 000
2016 budget 19 435 000
2015 bokslut 15 567 574