Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              (22.) Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
              32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem
              35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring: Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient.

Den andra delen av kriterierna består av tilläggsdelar för kommuner inom samernas hembygdsområde, fjärrorter samt tilläggsdel utifrån självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser.

Sammanslagningsstöd enligt prövning kan betalas vid sammanslagning till en kommun som har en svår ekonomisk situation. Sammanslagningsunderstödet enligt prövning ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. Det sammanlagda beloppet av sammanslagningsunderstöd enligt prövning dras av från statsandelen för kommunal basservice.

Av statsandelen för kommunal basservice anvisas finansiering för en höjning av kommunernas statsandel enligt prövning.

Centrala reformer

I överensstämmelse med regeringsprogrammet utvidgas den subjektiva rätten till småbarnspedagogik och minskas gruppstorleken i småbarnspedagogiken. Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour.

I överensstämmelse med 7 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) justeras viktningen av sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer och kostnadsfaktorernas viktkoefficienter för 2020.

Lagen om statsandel för kommunal basservice ändras så att kompensationer som motsvarar den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringar av beskattningsgrunderna inte längre betalas under moment 28.90.30. I fortsättningen betalas kompensationerna under det separata momentet 28.90.35.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60, som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på lika villkor till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel. Basservicen stärks och reformeras.

Utgångspunkten för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt de allmänna biblioteken och kulturverksamheten är att småbarnspedagogiken, utbildningen, grundtryggheten samt biblioteks- och kulturtjänsterna ska garanteras och stärkas för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen för finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje barn, elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informations- och kulturtjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Syftet med grundläggande konstundervisning är att ge kommuninvånarna en möjlighet att delta i grundläggande konstundervisning och i sådan undervisning på konstens olika områden som stöder hobbyverksamhet.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna

 2019
uppskattning
2020
uppskattning
   
Kalkylerade kostnader  
0—5-åringar, euro/inv.8 172,488 511,95
6-åringar, euro/inv.8 677,239 043,62
7—12-åringar, euro/inv.7 277,407 573,36
13—15-åringar, euro/inv.12 502,8512 981,41
16—18-åringar, euro/inv.3 996,524 139,31
19—64-åringar, euro/inv.993,591 022,15
65—74-åringar, euro/inv.1 983,492 017,02
75—84-åringar, euro/inv.5 481,295 626,27
85-åringar och äldre, euro/inv.18 771,6619 451,07
Enligt sjukfrekvens1 133,371 178,00
Enligt arbetslöshetsgrad, euro/inv.88,0891,55
Enligt tvåspråkighet, euro/inv.271,55282,24
Enligt inslag av främmande modersmål, euro/inv.1 907,371 982,49
Enligt befolkningstäthet, euro/inv.38,3639,87
Enligt karaktären av skärgård, euro/inv.373,75388,47
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel273,41284,18
Enligt utbildningsbakgrund, euro/inv.389,91405,26
   
Tilläggsdelar  
Fjärrort, euro/inv.210,85215,70
Kommuner inom samernas hembygdsområde, euro/inv.2 678,062 739,62
Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, euro/inv.63,9965,46

(22.) Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2019 budget200 000
2018 bokslut200 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 074 155 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till betalning av hemkommunsersättningar för 6—15-åringar som saknar hemkommun

4) till betalning av de belopp motsvarande mervärdesskatten för privata utbildningsanordnare och universitet som betalas i samband med hemkommunsersättningarna till privata anordnare av grundläggande utbildning

5) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen

6) till ett belopp av högst 3 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

7) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader26 904 711
— åldersstruktur18 710 046
— sjukfrekvens6 450 623
— arbetslöshet503 650
— tvåspråkighet100 885
— inslag av främmande modersmål735 901
— boendetäthet198 191
— karaktär av skärgård14 528
— kommun med skärgårdsdel9 814
— utbildningsbakgrund181 073
  
Kommunernas finansieringsandel20 054 745
Statsandel6 849 966
  
Tilläggsdelar335 164
  
Justering av fjärrortskoefficienten för 2017—20194 100
  
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna763 279
  
Behovsprövad höjning av statsandelen10 000
  
Hemkommunsersättning för 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter)5 841
  
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt6 337
  
Ökningar och minskningar av statsandelen-900 532
Sammanlagt7 074 155

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,46. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 488 130 vid årsskiftet 2018/2019.

Regeringspropositioner och andra ändringar som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,37 % till 25,46 % år 2020. I ändringen har som tillägg beaktats 0,10 procentenheter i anslutning till genomförandet av nya och mer omfattande åligganden så att statsandelsprocenten är 100. I ändringen har som avdrag beaktats 0,01 procentenheter till följd av att tre avdrag av bestående natur har överförts till statsandelsprocenten från de tidsbegränsade avdragen och tilläggen under momentet för statsandelen för basservice.

Vid dimensioneringen av statsandelen har i överensstämmelse med regeringsprogrammet som nya uppgifter beaktats att Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour (1 000 000 euro), stöd för mångfalden av familjer och livssituationer (2 000 000 euro), genomförandet av en utvidgad subjektiv rätt till småbarnspedagogik (7 100 000 euro) och en minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken (6 700 000 euro).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så sätt att de ersättningar till kommunerna som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i fortsättningen betalas under det separata momentet 28.90.35. Genom ändringen minskar anslaget under momentet med 1 967 000 000 euro jämfört med 2019.

I samband med budgetpropositionen överlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn för att återinföra den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.

År 2020 är indexhöjningen i fråga om statsandelen för basservice 2,4 procent och den därav följande ökningen av statsandelen 165 980 000 euro.

Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna ökar statsandelarna för basservice med 102 150 000 miljoner euro.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
GrundprisKalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur 
— 0—5-åringar (8 511,95 euro/inv.)2 771 891
— 6-åringar (9 043,62 euro/inv.)551 996
— 7—12-åringar (7 573,36 euro/inv.)2 807 565
— 13—15-åringar (12 981,41 euro/inv.)2 319 506
— 16—18-åringar (4 139,31 euro/inv.)726 056
— 19—64-åringar (1 022,15 euro/inv.)3 248 873
— 65—74-åringar (2 017,02 euro/inv.)1 389 832
— 75—84-åringar (5 626,27 euro/inv.)2 038 697
— 85-åringar och äldre (19 451,07 euro/inv.)2 855 631
Enligt sjukfrekvens (1 178,00 euro/inv.)6 450 623
Enligt arbetslöshet (91,55 euro/inv.)503 650
Enligt tvåspråkighet (282,24 euro/inv.)100 885
Enligt inslag av främmande modersmål (1 982,49 euro/inv.)735 901
Enligt boendetäthet (39,87 euro/inv.)198 191
Enligt karaktär av skärgård (388,47 euro/inv.)14 528
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel (284,18 euro/inv.)9 814
Enligt utbildningsbakgrund (405,26 euro/inv.)181 073
Sammanlagt26 904 711

Kommunernas finansieringsandel

  
Invånarantal5 488 130
Finansieringsandel, euro/inv.3 654,20
Finansieringsandel, 1 000 euro20 054 745

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

  
Grundpris 
För fjärrorter (215,70 euro/inv.)120 102
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (65,46 euro/inv.)211 457
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 739,62 euro/inv.)3 605
Sammanlagt335 164

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

TilläggMinskningarNetto
   
1 424 422-661 143763 279

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

  
Minskningar av statsandelen 
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning-79 303
— avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet-164
— frysning av indexhöjningen, 2016-34 602
— frysning av indexhöjningen, 2018-42 334
— frysning av indexhöjningen, 2019-91 577
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, utfall 2018-345 322
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, korrigering av förhandsuppgiften i budgeten för 2018-14 475
— minskning till följd av konkurrenskraftsavtalet-233 600
— finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten-22 501
— överföring till moment 28.90.32 till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna-40 000
— kommunernas behovsprövade höjning av statsandelen-10 000
— avdrag i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa-22 600
Avdrag sammanlagt-936 478
  
Ökningar av statsandelen 
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet29 549
— utjämning av systemförändringar 2010497
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter500
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter3 000
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek2 400
Tillägg sammanlagt35 946

Annan finansiering (1 000 euro)

  
Hemkommunsersättning för 6—15-åringar som saknar hemkommun5 841
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt6 337

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i avdraget i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa-1 700
Ändring i kommunernas betalningsandel av det grundläggande utkomststödet8 019
Anläggningskostnadsprojekt för bibliotek-600
Anläggningskostnadsprojekt för läroanstalter-7 000
Besparing till följd av utvecklingen av närstående- och familjevården-10 168
Effekterna av ändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer18 207
Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård-22 878
Hemkommunsersättning för personer som saknar hemkommun1 378
Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna (överföring till moment 28.90.32)-10 000
Indexhöjning165 980
Justering av fjärrortskoefficienten för 2017—20194 100
Justering av fjärrortskoefficienten för 2020-400
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna102 150
Minskad nedskärning på grund av konkurrenskraftsavtalet263 732
Minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken6 700
Överföring av de ersättningar som betalas till kommunerna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna till moment 28.90.35-1 967 000
Övriga ändringar1 805
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt653
Stöd för mångfalden av familjer och livssituationer2 000
Subjektiv rätt till småbarnspedagogik7 100
Tidigareläggning av undervisningen i A1-språket7 500
Utvidgning av eftervården inom barnskyddet12 000
Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour1 000
Sammanlagt-1 417 422

2020 budget7 074 155 000
2019 budget8 491 577 000
2018 bokslut8 575 483 792

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar.

Förklaring: Kommunerna har betalats sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstöd och ersättningar för minskning av statsandelar betalades fram till 2019 för sammanslagningar som trädde i kraft senast 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Upphörande av i kommunstrukturlagen avsedda sammanslagningsunderstöd och ersättningar för minskning av statsandelar år 2019-3 690
Sammanlagt-3 690

2020 budget400 000
2019 budget4 090 000
2018 bokslut7 500 253

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.

Anslaget får användas för utbetalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitalisering.

Förklaring: Avsikten med anslaget är att effektivisera kommunernas verksamheter med hjälp av digitalisering och att främja förverkligandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete. Incitamentsanslag beviljas i form av understöd enligt statsunderstödslagen i enlighet med de principer som anges i statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna samt närmare kriterier som fastställs i ansökningsprocessen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna (överföring från moment 28.90.30)10 000
Sammanlagt10 000

2020 budget40 000 000
2019 budget30 000 000

35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 252 000 000 euro.

Anslaget får användas till att betala ersättningar som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i enlighet med 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Förklaring: Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) på så sätt att de ersättningar som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i fortsättningen betalas under ett separat moment. Tidigare har de betalats under moment 28.90.30.

Ersättningar för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna har betalats till kommunerna under moment 28.90.30 sedan 2010. Dessa ersättningar överförs från moment 28.90.30 till ett separat moment. De ersättningar som betalades åren 2010—2019 uppgick till sammanlagt 1 967 000 000 euro. Kompensationen för 2020 är cirka 285 000 000 euro. Av anslaget utgör 1 967 000 000 euro en överföring från moment 28.90.30. De kompensationer som betalats 2016—2019 överförs till ramen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 (överföring från moment 28.90.30)375 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 (överföring från moment 28.90.30)129 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 (överföring från moment 28.90.30)299 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 (överföring från moment 28.90.30)11 500
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 (överföring från moment 28.90.30)9 500
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2015 (överföring från moment 28.90.30)131 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2016 (överföring från moment 28.90.30)262 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2017 (överföring från moment 28.90.30)395 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2018 (överföring från moment 28.90.30)131 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2019 (överföring från moment 28.90.30)224 000
Kompensation för förlorade skatteinkomster 2020285 000
Sammanlagt2 252 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2020 budget2 252 000 000