Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statbudgeten för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       01. Jord- och skogsbruksministeriet
       02. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
       03. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska ansvarsnämnden
       04. Övriga utgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
       13. Marknadsföring av jordbruksprodukter och balansering av produktionen
            42. Avträdelseersättning
            43. Utveckling av marknadsföring och produktion
            44. Utveckling av kvalitetssystem
            47. Stöd för nedläggning av jordbruksproduktion och stöd för beskogning av åker
            48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
            60. Överföring till interventionsfonden
       14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden
       15. Övriga utgifter för jordbruket
       21. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
       31. Främjande och övervakning av skogsbruket
       32. Skogsforskningsinstitutet
          33. Forststyrelsen
       41. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       42. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
       51. Nyttjande och vård av vattentillgångarna
       61. Lantmäteriverket
       62. Geodetiska institutet
          Livsmedelssäkerhet
       71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
       72. Livsmedelsverket
       73. Kontrollcentralen för växtproduktion
       (74.) Centralen för utsädespotatis
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2017

44. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 513 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av understöd, köpta tjänster och konsumtionsutgifter i anslutning till genomförandet av kvalitetsstrategin för livsmedelshushållningen.

Förklaring: Anslaget används till genomförandet av kvalitetsstrategin för livsmedelshushållningen samt till genomförandet av lösningar som gör det lättare att spåra ursprunget och ökar säkerheten i livsmedelskedjan samt till uppbyggnaden av en kvalitetsdatabank för livsmedelsbranschen. Målet är att hela livsmedelskedjan före ingången av 2006 skall omfattas av ett systematiskt kvalitetsarbete som vid behov kan verifieras.

Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta kvalitetsledningsgruppen, som företräder många olika led i hela livsmedelskedjan, fungerar som en grupp som koordinerar genomförandet av kvalitetsstrategin för livsmedelshushållningen och bereder ärenden.


2003 budget1 513 000
2002 budget1 513 000
2001 bokslut1 177 315