Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

07. EnergiskatterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 647 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalans som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

 2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
    
Förbrukning av motorbensin1,40-2½
Förbrukning av dieselolja1,63½
Elförbrukning-0,931

Energiskatterna har under de senaste åren höjts avsevärt. Skatterna för trafik-, uppvärmnings-, kraftverks- och arbetsmaskinsbränslen höjdes vid ingången av 2016. Den el som förbrukas vid gruvdrift och utvinning av mineraler återfördes från den högre elskatteklass I till industrins lägre elskatteklass II. Skatten på torv sjönk 2016.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. I propositionen höjs skatten på bränslen för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner 2017.

 Skattenivån 2016
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
Skattenivån fr.o.m. 1.1.2017
   
Motorbensin, cent/l68,1370,25
Dieselolja, cent/l50,6153,02
Lätt brännolja, cent/l21,4022,87
Tung brännolja, cent/kg25,3627,11
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh2,2532,253
El II (industrin), cent/kWh0,7030,703
Stenkol, €/t178,54191,02
Naturgas, €/MWh17,42418,614
Flytgas cent/kg24,9326,65
Bränntorv, €/MWh1,901,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
    
Motorbensin1)1 2901 2801 294
Diesel1)1 2481 3501 413
Elström1 1171 1801 158
Övriga654708782
Sammanlagt4 3094 5184 647

1) Inbegriper ersättande biobränslen.

I inkomsterna av energiskatten ingår 11 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 2,1 miljarder euro 2017. Skatteutgifterna består av sänka skattesatser och beloppet av skatteutgiften har ansetts vara skillnaden mellan referensnivån och den sänkta skattesatsen. Referensnivån är den nivå som överensstämmer med den allmänna skattestrukturen. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som anges i tabellen nedan finns det andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken, den lägre skattesatsen för elström för maskinsalar samt skattefriheten i fråga om fasta och gasformiga biobränslen och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

 201520162017
    
Lägre skattesats för dieselbränsle1)737746767
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner465444451
Lägre skattesats för torv2)103140146
Lägre elskattesats för industri och växthus564592609
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar78107102
Övriga453535

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, vars belopp är ca 33 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 218 miljoner euro 2017. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2017 budget4 647 000 000
2016 budget4 518 000 000
2015 bokslut4 309 116 490