Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2017

III tilläggsbudgetproposition för 2017PDF-versio

  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 200 000
01. Förvaltning 200 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 867 000
01. Utrikesförvaltningen 367 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 257 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 110 000
10. Krishantering 5 500 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 500 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 700 000
10. Domstolar och rättshjälp 1 700 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg 1 700 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 77 491 000
01. Förvaltning 60 258 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 173 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg 85 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 60 000 000
10. Polisväsendet 1 792 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 792 000
20. Gränsbevakningsväsendet 4 241 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg 4 241 000
40. Invandring 11 200 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -2 808 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 2 808 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg 11 200 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 957 000
10. Militärt försvar 6 957 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -472 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 7 429 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -26 140 000
20. Tjänster för statssamfundet 0
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 300 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 260 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 260 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -9 512 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) 0
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -9 512 000
80. Överföringar till landskapet Åland -1 538 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 12 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -1 550 000
92. EU och internationella organisationer 0
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) 0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen -15 650 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg 150 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), avdrag -15 800 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 172 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 1 662 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 662 000
40. Högskoleundervisning och forskning 15 250 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 110 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 140 000
80. Konst och kultur 260 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 0
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år) 0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 260 000
90. Idrottsverksamhet 7 000 000
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg 7 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 65 401 000
10. Utveckling av landsbygden 26 560 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg 26 560 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 36 741 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 321 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 21 000 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 0
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 420 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg 15 000 000
70. Lantmäteri och datalager 2 100 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 100 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 288 000
10. Trafiknätet 288 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), avdrag -150 000
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg 150 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 288 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 512 000
01. Förvaltning 2 895 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 895 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 0
20. Närings- och innovationspolitik 72 860 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 40 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 30 860 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), avdrag -10 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 12 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -15 913 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 987 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 800 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 1 800 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), avdrag -2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag -20 000 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag -2 500 000
60. Energipolitik -35 330 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag -2 700 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag -13 830 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag -18 800 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -75 150 000
01. Förvaltning 1 250 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 450 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster -17 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), avdrag -17 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa -35 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag -35 000 000
40. Pensioner -18 400 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 500 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg 11 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
50. Stöd till veteranerna -7 000 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag -7 000 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 1 000 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 750 000
20. Samhällen, byggande och boende 3 750 000
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 750 000
Anslagens totalbelopp 109 048 000