Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

III tilläggsbudgetproposition för 2017PDF-versio

  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 200 000
01. Förvaltning 200 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 867 000
01. Utrikesförvaltningen 367 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 257 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 110 000
10. Krishantering 5 500 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 500 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 700 000
10. Domstolar och rättshjälp 1 700 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg 1 700 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 77 491 000
01. Förvaltning 60 258 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 173 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg 85 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 60 000 000
10. Polisväsendet 1 792 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 792 000
20. Gränsbevakningsväsendet 4 241 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg 4 241 000
40. Invandring 11 200 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -2 808 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 2 808 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg 11 200 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 957 000
10. Militärt försvar 6 957 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -472 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg 7 429 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -26 140 000
20. Tjänster för statssamfundet 0
88. Senatfastigheter 0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 300 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 260 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 260 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -9 512 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) 0
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -9 512 000
80. Överföringar till landskapet Åland -1 538 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 12 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag -1 550 000
92. EU och internationella organisationer 0
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) 0
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen -15 650 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg 150 000
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), avdrag -15 800 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 172 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 1 662 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 662 000
40. Högskoleundervisning och forskning 15 250 000
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 110 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 000 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 140 000
80. Konst och kultur 260 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) 0
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 0
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år) 0
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 260 000
90. Idrottsverksamhet 7 000 000
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg 7 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 65 401 000
10. Utveckling av landsbygden 26 560 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 0
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg 26 560 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 36 741 000
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 321 000
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 21 000 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 0
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 420 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg 15 000 000
70. Lantmäteri och datalager 2 100 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 100 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 288 000
10. Trafiknätet 288 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), avdrag -150 000
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg 150 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 288 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 512 000
01. Förvaltning 2 895 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 895 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) 0
20. Närings- och innovationspolitik 72 860 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 40 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 0
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 30 860 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), avdrag -10 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 12 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -15 913 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 987 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 800 000
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 1 800 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), avdrag -2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag -20 000 000
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag -2 500 000
60. Energipolitik -35 330 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag -2 700 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag -13 830 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag -18 800 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -75 150 000
01. Förvaltning 1 250 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 450 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster -17 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), avdrag -17 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa -35 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag -35 000 000
40. Pensioner -18 400 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 500 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg 11 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
50. Stöd till veteranerna -7 000 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag -7 000 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 1 000 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 750 000
20. Samhällen, byggande och boende 3 750 000
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 750 000
Anslagens totalbelopp 109 048 000