Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Förklaring:Verksamheten i den nickelgruva i Hitura (nickel, koppar, kobolt, platina, palladium) i Nivala som ägs av Belvedere Mining Oy har upphört och bolaget har försatts i konkurs den 28 december 2015. Tillväxten inom gruvdriften har inte ökat sedan sommaren 2013 på grund av det låga världsmarknadspriset på nickel. Fram till det att konkursen inleddes sörjde bolaget för den kontinuerliga pumpningen och rengöringen av det förorenade vattnet. I det rådande läget, där gruvans verksamhet har avbrutits och konkursförfarandet pågår, måste staten i sista hand vara beredd att finansiera förhindrandet av miljöskador.

Från koboltfabriken i Karleby fördes 1992—1996 till gruvområdet i Hitura 0,45 Mt jarosit som har deponerats på ett 3,5 ha område. Vattnet som filtreras genom jarosithögarna och dammbassängerna för anrikningssand förorenar grundvattnena och marken och kommer ut i Kalajoki. De årliga kostnaderna för förebyggandet av miljöförorening uppgår till cirka 0,9 miljoner euro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten inledde 2016 nödvändiga åtgärder för att förebygga och begränsa miljöskadorna. Miljöministeriet finansierade utgifterna för åtgärderna med en överföring på 298 000 euro från moment 35.10.61. I den andra tilläggsbudgeten för 2016 beviljades ett belopp på 520 000 euro som skulle användas under tiden för konkursförfarandet och de ytterligare utredningarna för att bekämpa miljöskador på gruvområdet och planera åtgärderna för stängningen av avfallsområdena för utvinningsavfall. Närings-, trafik- och miljöcentralen har tagit i bruk gruvans säkerhet på 1,99 miljoner euro enligt miljöskyddslagen och miljötillståndet. Säkerheten kan användas för arbetet med att stänga dammbassängen för anrikningssand och uppläggningssområdena för sidostenar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har beställt en plan om stängningen av gruvan enligt miljötillståndet, och enligt den ska hela området för anrikningssand täckas (även jarosithögen). Planen utgår också från att effektivisera vattenhanteringssystemet och få gruvområdets vattenbalans under kontroll samt från att hanteringen av det förorenade grundvattnet och lakvattnet ska bli onödig och småningom kunna avslutas.

Åtgärderna för att stänga gruvan uppdelas i tre faser och bedöms omfatta 5—15 år. Kostnaderna uppgår sammanlagt till cirka 15—20 miljoner euro med beaktande av säkerheten enligt miljötillståndet. Utgifterna för den första fasen på cirka två år för åtgärderna för att stänga gruvan bedöms uppgå till 5 miljoner euro före utgången av 2019.

På grund av den långa tiden för stängningsåtgärderna behöver momentet ändras till ett treårigt reservationsanslag.


2017 I tilläggsb. 5 000 000
2017 budget 5 900 000
2016 bokslut 6 420 000
2015 bokslut 4 767 595

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 86 årsverken, varav högst 20 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 6 och 28 årsverken för avlönande av motsvarande personal för viss tid för uppgifterna i punkterna 1, 2, 3, 7 och 8.

Förklaring:Reformen av statens regionförvaltning bereds inom de kommande 18 landskapen. Beredningen av den nya förvaltningen är en omfattande process som inom regionförvaltningen kräver att regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler gör betydande satsningar på personalresurser för beredningen. Regionförvaltningens erfarna experter deltar som sekreterare, ordföranden och medlemmar i de olika beredningsgrupperna. Samtidigt ska regionförvaltningen dock även sköta dess lagenliga uppgifter inom miljöförvaltningen. Regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna behöver öka sina personalresurser för att kunna använda sina experter för det pågående reformarbetet. En del av anslaget under momentet har reserverats för utvecklandet av regionförvaltningen. Årsverkeskvoten i utvecklingspengarna för regionförvaltningen för 2017 har dock redan använts. Under punkt 9 i motiveringen till momentet föreslås ett tillägg på 5 årsverken för de gemensamma utvecklingsprojekt som hänför sig till miljöuppgifter.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 14 725 000
2016 bokslut 15 825 000
2015 bokslut 13 760 000