Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskap för pilotprojekt för försök med valfrihet för kunder inom social- och hälsovården och till betalning av de kostnader som föranleds av beredning och genomförande av särskilda pilotprojekt för försök med personlig budget

2) till kapitalisering av kommuners, samkommuners och landskaps bolag för social- och hälsovård

3) till övervakning och granskning av pilotprojekt

4) till betalning av ersättning för uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för pilotprojekt

5 ) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av finansieringsunderstöd till folkpensionsanstalten i samband med genomförandet

6) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för uppgifter i samband med beredning, genomförande och administration och till betalning av andra utgifter som detta föranleder.

Förklaring:Den valfrihet för kunderna och de personliga budgetar som införs i samband med social- och hälsovårdsreformen pilottestas under 2018 genom landskapsspecifika projekt. Det är meningen att samtliga kommuner i landskapet ska engageras i projekten för att ett tillräckligt befolkningsunderlag ska garanteras. Pilotförsöken genomförs utifrån avtal mellan landskapen å ena sidan och kommuner och samkommuner å andra sidan.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd till pilotprojekt 16 500
Statsunderstöd till pilotprojekt med personlig budget 3 000
Nationella IKT-system som stöder pilotförsök 10 000
Förvaltning av projekten (SHM) 400
Förvaltning av statsunderstöden för projekten (Regionförvaltningsverken) 100
Sammanlagt 30 000

2017 I tilläggsb. 30 000 000