Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)PDF-versio

Fullmakt

Momentets motivering ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till sådan finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna i finansmarknadens funktion ställer hinder för sådan medelsanskaffning på rimliga villkor till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta.

Förklaring:Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen om statens specialfinansieringsbolag kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i finansmarknadens funktion att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa medel på rimliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten är att lånen ska beviljas utan krav på säkerhet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 10 000
2016 bokslut
2015 bokslut