Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas

1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, till företag och andra sammanslutningar på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och i kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU) nr 1407/2013

2) för genomförande av programmet Innovativa städer, för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet och som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och av kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

3) för genomförande av programmet Innovativa städer, för forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och för forsknings- och utvecklingsprojekt vid högskolor och vid motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

4) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem

5) för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.

Av det treåriga reservationsanslag på 9 800 000 euro som beviljats i budgeten för 2015 återtas 4 000 000 euro.

Förklaring:Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) omfattar inte icke-ekonomisk verksamhet, såsom offentlig forskning (punkterna 2 och 3). Ändringarna förenhetligar i förhållande till kunderna de finansieringsprinciper som Tekes följer för olika finansieringskällor och möjliggör i enlighet med målen för programmet Innovativa städer finansiering av omfattande projekthelheter som olika slags aktörer står för.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av en återbudgetering. Orsaken till att anslaget har använts långsammare än beräknat är att beredningen av de omfattande projekthelheterna enligt målet för programmet Innovativa städer tar länge.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2017 I tilläggsb. 4 000 000
2017 budget 4 100 000
2016 bokslut 7 024 000
2015 bokslut 9 800 000