Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2017

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 1 370 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 2 000 000 euro i överföring till moment 32.50.41 för stärkande av Tekes och Finpros internationella programsamarbete och som tillägg 630 000 euro som överföring från moment 32.01.02 till följd av en precisering av de löneutgifter och andra utgifter som överförts i budgeten för 2017.


2017 I tilläggsb. -1 370 000
2017 budget 43 523 000
2016 bokslut 38 152 000
2015 bokslut 40 572 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en precisering av de uppskattade betalningarna enligt finansieringsbesluten.


2017 I tilläggsb. 10 000 000
2017 budget 274 500 000
2016 bokslut 335 351 786
2015 bokslut 367 194 625

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas

1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, till företag och andra sammanslutningar på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och i kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU) nr 1407/2013

2) för genomförande av programmet Innovativa städer, för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet och som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och av kommunala organisationer och andra offentliga organisationer

3) för genomförande av programmet Innovativa städer, för forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och för forsknings- och utvecklingsprojekt vid högskolor och vid motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning

4) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem

5) för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.

Av det treåriga reservationsanslag på 9 800 000 euro som beviljats i budgeten för 2015 återtas 4 000 000 euro.

Förklaring:Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) omfattar inte icke-ekonomisk verksamhet, såsom offentlig forskning (punkterna 2 och 3). Ändringarna förenhetligar i förhållande till kunderna de finansieringsprinciper som Tekes följer för olika finansieringskällor och möjliggör i enlighet med målen för programmet Innovativa städer finansiering av omfattande projekthelheter som olika slags aktörer står för.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av en återbudgetering. Orsaken till att anslaget har använts långsammare än beräknat är att beredningen av de omfattande projekthelheterna enligt målet för programmet Innovativa städer tar länge.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2017 I tilläggsb. 4 000 000
2017 budget 4 100 000
2016 bokslut 7 024 000
2015 bokslut 9 800 000

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Fullmakt

Momentets motivering ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till sådan finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna i finansmarknadens funktion ställer hinder för sådan medelsanskaffning på rimliga villkor till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta.

Förklaring:Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen om statens specialfinansieringsbolag kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i finansmarknadens funktion att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa medel på rimliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. Avsikten är att lånen ska beviljas utan krav på säkerhet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 10 000
2016 bokslut
2015 bokslut

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2017 får beviljas nya lån till ett belopp av högst 156 823 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.20.89. Avsikten är att anslagstillägget på 4 300 000 euro och ökningen av fullmakten på 10 000 000 euro ska användas för finansiering av pilot- och demonstrationsprojekt. Efterfrågan på Tekes företagsfinansiering har ökat med 49 % jämfört med samma tid i fjol.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 4 300 000 euro år 2017, 3 900 000 euro år 2018 och 1 800 000 euro år 2019.


2017 I tilläggsb. 4 300 000
2017 budget 139 900 000
2016 bokslut 141 613 291
2015 bokslut 132 219 373

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsätter dess verksamhet. Kapitallån kan efterskänkas till det belopp som motsvarar förlusten eller nedskrivningen, om det görs en nedskrivning av investeringarna i det bolag som ska rekapitaliseras, eller om Finnvera Abp med arbets- och näringsministeriets samtycke säljer sitt innehav i det bolag som ska rekapitaliseras med förlust, eller bolaget upplöses och upplösningen leder till förlust för Finnvera Abp. Efterskänkningen gäller också kapitallån som staten beviljat Finnvera Abp för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy åren 2005—2016, till den som lånen ännu inte har efterskänts.

Förklaring:Finnvera Abp sålde i december 2016 med arbets- och näringsministeriets samtycke majoriteten av aktierna i Aloitusrahasto Vera Oy till Innovestor Kasvurahasto I Ky. Efter affären äger Finnvera Abp 19,99 % av aktierna i Aloitusrahasto Vera Oy.

Aktieförsäljningen ledde till förlust för Finnvera Abp och dessutom ledde värderingen av Finnvera Abp:s resterande aktier till försäljningspris till att aktierna skrevs ned. Från och med försäljningstidpunkten genomförs efterskänkningen på basis av försäljning av innehav i Aloitusrahasto Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsätter dess verksamhet eller på basis av förluster till följd av upplösningen samt på basis av nedskrivning av innehavet.

Efter affären svarar förvaltningsbolaget för den nya huvudägaren Innovestor Rahasto I Ky för förvaltningen av fonden. Avsikten är att återbetalningstiden på kapitallånen ska vara högst 15 år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 5 000 000
2015 bokslut 5 000 000

89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 4 300 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 32.20.83 och föranleds av Tekes Venture Capital Ab:s minskade behov av kapital 2017.


2017 I tilläggsb. -4 300 000
2017 budget 20 000 000
2016 bokslut 30 000 000
2015 bokslut 20 000 000