Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

10. TrafiknätetPDF-versio

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 35 012 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal

1) i anslutning till projektet för rv 12 Tillola—Keltti så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 14 000 000 euro. Det är möjligt att förbinda sig till och inleda projektet först när understödet under moment 29.90.55 har beviljats

2) i anslutning till projektet elektrifiering av Nystadsbanan så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 21 000 000 euro

3) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Bennäs—Jakobstad, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 4 450 000 euro

4) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats slutbetalningen för TEN-T stödprojekt som intäktsförts under moment 12.31.10 Ett anslag för TEN-T-stöd som motsvarar 12 512 000 euro riktas så att 2 000 000 euro anvisas projektet havsfarleden till Raumo, 1 000 000 euro projektet Mellersta Böle, spår i väster, 6 200 000 euro projektet Österbottenbanan och 3 312 000 euro projektet för förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors. Avsikten är att tilläggsanslaget för projektet havsfarleden till Raumo ska täcka anslagsbehovet till följd av justeringen av fullmakten. Den tilläggsfinansiering som anvisats projektet Mellersta Böle, spår i väster och projektet för förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors gör det möjligt att genomföra projekten på ett effektivt sätt.

Därtill har vid ändringen av anslaget som tillägg beaktats 7 000 000 euro för projektet rv 12 Tillola—Keltti och 2 000 000 euro för elektrifiering av Nystadsbanan i anslagsbehov som föranleds av användningen av en fullmakt samt 12 500 000 euro för att genomföra projektet havsfarleden till Uleåborg.

Andelen utomstående finansiering av projektet för elektrifieringen av banavsnittet Björneborg—Tallholmen, 1 000 000 euro, har beaktats vid justeringen av inkomstposten under moment 12.31.10. Ett motsvarande anslag riktas till projektet för elektrifieringen av banavsnittet Björneborg—Tallholmen för att täcka den utomstående finansiärens andel av projektet.

Som motivering till de nya projekten föreslås

Rv 12 Tillola—Keltti

Avsikten med projektet är att förbättra trafiksäkerheten på riksvägsavsnittet och smidigheten i vägtrafiken som en del av förbättringen av förbindelsesträckan Lahtis—Kouvola. De trafikmässiga förutsättningarna för verksamheten vid KymiRing motorbaneområde sköts genom planskild anslutning från riksvägen. En parallellväg möjliggör en trygg lätt trafik mellan Kausala och Kouvola.

Som en del av projektet byggs det ett vägavsnitt med omkörningsfil och mitträcke och vid vägavsnittet byggs en ny parallellväg. Dessutom ingår i projektet arrangemang med planskilda anslutningar och bullerbekämpning. Därtill avlägsnas från riksvägen anslutningar till enskilda vägar.

Kostnadsförslaget för projektet är 17,2 miljoner euro (index 114,6; jordbyggnadskostnadsindex 2010=100) varav statens andel är 14,0 miljoner euro och kommunernas och lednings- och maskinägarnas andel 3,2 miljoner euro. Förhållandet nytta/kostnad för projektet 1,2.

Havsfarleden till Uleåborg

Avsikten med projektet är att förbättra transporteffektiviteten för Uleåborgs hamn. I projektet ingår en fördjupning av havsfarleden till Uleåborg, från nuvarande 10,0 meter till 12,5 meter, delvis genom en ny sträckning samt byggande av nödvändiga säkerhetsanordningar. Kostnadsberäkningen för projektet är 18,4 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010, 130) varav statens andel är 12,5 miljoner euro (arbete med säkerhetsanordningar) och andelen för Oulun Satama Oy är 5,9 miljoner euro (arbetet med fördjupningen av farleden). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 1,1.

Elektrifiering av Nystadsbanan

Målet med projektet är att uppnå besparingar när det gäller trafikkostnader för alla transporter på banavsnittet och att i samband med ammoniaktransporter minska säkerhets- och miljöriskerna på bangården i Åbo. I projektet ingår elektrifiering av banan Åbo–Nystad (68 km) samt små banarbeten som föranleds av detta. Kostnadsberäkningen för projektet är 21 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 2010, 2010=130). Förhållandet nytta/kostnad för projektet är 0,9.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering

En tidigare beviljad fullmakt för projektet på 130 000 euro förnyas. Behovet av att förnya avtalsfullmakten föranleds av en ändrad tidsmässig fördelning av finansieringsandelarna till följd av de genomförandeavtal som 2016 slöts mellan staten och utomstående finansiärer. Dessutom blir byggtjänstens bonusbelopp mindre än beräknat. Den ekonomiska slutredovisningen säkras genom att fullmakten förnyas. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Havsfarleden till Raumo

Fullmakten för projektet havsfarleden till Raumo justeras med 2 miljoner euro från 28 miljoner euro till 30 miljoner euro. Justeringen av avtalsfullmakten föranleds av att entreprenadavtalets belopp har ökat på grund av mängden bundna jordmassor och på grund av att riskerna i samband med markförhållandena har realiserats. Ett motsvarande behov av tilläggsanslag täcks genom anslag som motsvarar intäktsföringen av TEN-T-stödet för projektet Ringbanan.


2017 I tilläggsb. 35 012 000
2017 budget 272 800 000
2016 bokslut 347 729 000
2015 bokslut 358 857 000