Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också för kompletterande åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 21/2017). Avsikten är att införa systemet med utdelning i skolan som EU finansierar i sin helhet från och med den 1 augusti 2017. Tilläggsanslaget behövs för kompletterande åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan för skolåret 2017/2018. Av tillägget anvisas 150 000 euro till åtgärder som hänför sig till frukt och grönsaker och 350 000 euro till åtgärder som hänför sig till mjölk.

Finansieringen av det egentliga systemet med utdelning i skolan tas upp under moment 30.20.41.


2017 I tilläggsb. 500 000
2017 budget 4 605 000
2016 bokslut 4 305 000
2015 bokslut 3 605 000