Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 21/2017). Avsikten är att införa systemet med utdelning i skolan som EU finansierar i sin helhet från och med den 1 augusti 2017. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 slås EU:s nuvarande skolmjölkprogram och skolfruktprogram ihop till systemet med utdelning i skolan. Systemet finansieras i sin helhet av EU och av det stöd till frukt i skolan som ingår i systemet är Finlands andel ca 1 600 000 euro och av skolmjölksstödet ca 3 825 000 euro. Vid ökningen av anslaget har beaktats andelen för stödet till frukt i skolan, 1 600 000 euro, minskad med andelen för de kompletterande åtgärder som budgeteras under moment 30.20.46, 150 000 euro. Den andel som blir kvar under detta moment, 1 450 000 euro, används för anskaffning av frukt och grönsaker under höstterminen 2017. Av andelen för skolmjölksstödet som redan ingått under momentet har minskats andelen för kompletterande åtgärder som avser mjölk, 350 000 euro, som också budgeteras under moment 30.20.46. Således är behovet av tilläggsanslag under detta moment 1 100 000 euro.


2017 I tilläggsb. 1 100 000
2017 budget 540 000 000
2016 bokslut 587 810 345
2015 bokslut 457 907 950