Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 060 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 000 euro i överföring till moment 30.01.23 för projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet.

Därtill har vid ändringen av anslaget som tillägg beaktats 4 060 000 euro i överföring från moment 28.70.22 för genomförandet av ett projekt för en serviceplattform för offentlig geografisk information som hör till regeringsprogrammets spetsprojekt "Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer". Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag, utan sker inom budgetramen.


2017 I tilläggsb. 3 060 000
2017 budget 23 124 000
2016 bokslut 24 645 000
2015 bokslut 23 874 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.

Förklaring:Statsrådets kansli tillsatte hösten 2016 en arbetsgrupp för att utreda sätt för att stödja Nyslottsregionen med anledning av nedläggningen av verksamhetsstället för lärarutbildning i Nyslott. Målet med de åtgärder som regeringen föreslår är att främja aktiv förnyelse inom stärkande av utbildning och kompetens och inom skapande av nätverk. Avsikten är att med hjälp av anslaget förnya verksamhetsmodellen för Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Nyslottsregionen så att verksamhetens effekter stärks samt så att livskraften, näringsstrukturen och näringslivets utvecklingsmöjligheter i regionen stöds. Enheten bildar ett strategiskt verksamhetsställe där verksamhetssätt och nya affärsmodeller utvecklas för att forskningsresultat inom skogsbioekonomin ska överföras i praktiken.


2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000
2015 bokslut 90 992 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 30.01.01 för projekt som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet.


2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 420 000