Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 21/2017). Avsikten är att införa systemet med utdelning i skolan som EU finansierar i sin helhet från och med den 1 augusti 2017. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 slås EU:s nuvarande skolmjölkprogram och skolfruktprogram ihop till systemet med utdelning i skolan. Systemet finansieras i sin helhet av EU och av det stöd till frukt i skolan som ingår i systemet är Finlands andel ca 1 600 000 euro och av skolmjölksstödet ca 3 825 000 euro. Vid ökningen av anslaget har beaktats andelen för stödet till frukt i skolan, 1 600 000 euro, minskad med andelen för de kompletterande åtgärder som budgeteras under moment 30.20.46, 150 000 euro. Den andel som blir kvar under detta moment, 1 450 000 euro, används för anskaffning av frukt och grönsaker under höstterminen 2017. Av andelen för skolmjölksstödet som redan ingått under momentet har minskats andelen för kompletterande åtgärder som avser mjölk, 350 000 euro, som också budgeteras under moment 30.20.46. Således är behovet av tilläggsanslag under detta moment 1 100 000 euro.


2017 I tilläggsb. 1 100 000
2017 budget 540 000 000
2016 bokslut 587 810 345
2015 bokslut 457 907 950

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också för kompletterande åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 21/2017). Avsikten är att införa systemet med utdelning i skolan som EU finansierar i sin helhet från och med den 1 augusti 2017. Tilläggsanslaget behövs för kompletterande åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan för skolåret 2017/2018. Av tillägget anvisas 150 000 euro till åtgärder som hänför sig till frukt och grönsaker och 350 000 euro till åtgärder som hänför sig till mjölk.

Finansieringen av det egentliga systemet med utdelning i skolan tas upp under moment 30.20.41.


2017 I tilläggsb. 500 000
2017 budget 4 605 000
2016 bokslut 4 305 000
2015 bokslut 3 605 000

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är avsett att användas för finansiering av projekt som utvecklar jordbruksmarknaden och ökar uppskattningen för livsmedel.


2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 4 419 000
2016 bokslut 2 299 000
2015 bokslut 3 909 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är avsett att användas för finansiering av projekt som anknyter till främjande av åtgången och exporten av jordbruksprodukter.


2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 30 000 000
2016 bokslut 11 000 000
2015 bokslut 250 000