Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 10 270 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget också får användas högst 1 000 000 euro till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 479 000 euro.

Fullmakter

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ökas med 5 299 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 197 150 000 euro åren 2017—2021.

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ökas med 4 581 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 12 399 000 euro åren 2017—2020.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 11 992 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2016 samt som tillägg 1 243 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2016 och 479 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ombudgeteringen av omkostnadsanslaget. En andel av reservationsanslaget för 2016 som motsvarar det belopp som ska ombudgeteras återtas till följd av en leveransförsening av en anskaffning som gjorts med beställningsfullmakten för omkostnader 2013 och till följd av ett prisavdrag för en anskaffning som gjorts med beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 föranleds av de ökade kostnaderna för NH90-helikoptersimulatorn. Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ökas och betalningstiden för utgifterna förlängs eftersom avsikten är att göra ett fyraårigt upphandlingskontrakt. De ändringar i beställningsfullmakterna som görs genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Minskningen av anslaget för bostadssubventioner föranleds av en precisering av anslagsbehovet för i år med beaktande av det tillgängliga reservationsanslaget från föregående år, och därför kan av anslaget användas 2 000 000 euro till de andra omkostnaderna för försvarsmakten enligt motiveringen till momentet.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt fr.o.m. 2017
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 3 502 2 424       5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) 9 750         9 750
Beställningsfullmakten för underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000   12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 31 638 10 207       41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 97 214 95 559 95 131 93 897   381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 22 000 15 000       37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 83 916 41 892 8 986 6 380 5 600 146 774
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 251 020 168 082 107 117 103 277 5 600 635 096
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 13 780 111 341 36 945 26 330 8 754 197 150
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 1 080 2 157 4 581 4 581   12 399
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 14 860 113 498 41 526 30 911 8 754 209 549
             
Fullmakter sammanlagt 265 880 281 580 148 643 134 188 14 354 844 645

2017 I tilläggsb. -10 270 000
2017 budget 1 914 331 000
2016 bokslut 1 899 710 000
2015 bokslut 1 838 940 000