Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

10. ÄgarstyrningenPDF-versio

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 200 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att staten får avstå från sitt innehav i Neste Abp och Vapo Oy på så sätt att statens ägarandel i båda bolagen är minst 33,4 procent av det röstetal som samtliga aktier medför.

Förklaring:Tillägget föranleds av kapitaliseringen av Governia Oy. Finska staten och Ryska federationen utarbetar ett avtal för anskaffning av fastigheten Finlandshuset i S:t Petersburg till finska staten. I fördraget är Governia Oy, som är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter, på statens vägnar köpare av objektet. Beslutet om beredning som syftar på köp av Finlandshuset fattades vid statsminister Sipiläs och premiärminister Medvedevs möte i december 2016. Genom lösningen strävar man efter att säkerställa kontinuiteten när det gäller verksamhetsmiljön i S:t Petersburg för Finlands institut i S:t Petersburg, Finlandsskolan samt flera finländska aktörer inom näringslivet och organisationer som är verksamma i Finlandshuset. Vid dimensioneringen av kapitaliseringen av Governia bereder man sig även på att täcka de hyror på uppskattningsvis ca 200 000 euro som institutet i S:t Petersburg, som varit hyresgäst i huset, lämnat obetalda.

Ändringarna i innehavsgränserna baserar sig på på det principbeslut om statens ägarpolitik som statsrådet godkände den 13 maj 2016 samt på den ändring av 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) som trädde i kraft 1.1.2017.


2017 I tilläggsb. 8 200 000
2017 budget 5 700 000
2016 bokslut 5 700 000
2015 bokslut 1 700 000