Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 688 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 150 000 euro för utgifter för statsbegravning, 60 000 euro i överföring från moment 26.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering, 93 000 euro i överföring från momenten 24.01.01, 25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 och 35.01.01 för en slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli samt 430 000 euro för planering och anskaffning av tekniska lösningar för elektronisk distribution av säkerhetsklassificerade handlingar på EU Restreint nivå (EU-R). Avsikten är att i huvudsak ta i bruk det elektroniska distributionssystemet ett halvt år före Finlands ordförandeskapsperiod. Planeringen och anskaffningen av systemet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt ca 1 500 000 euro och årliga underhållsutgifter på ca 380 000 euro.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 45 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för löneutgiften för ett årsverke på grund av omorganiseringen av statsrådets telefonväxelverksamhet.


2017 I tilläggsb. 688 000
2017 budget 123 240 000
2016 bokslut 125 013 000
2015 bokslut 114 567 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 645 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att det antal anställda som avlönas med anslag under momentet är högst 63, varav 17 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 42 specialmedarbetare.

Förklaring:Tillägget föranleds av regeringens beslut att öka antalet ministrar med tre, och i det har beaktats löneutgifter för åtta månader för tre ministrar och sju specialmedarbetare.


2017 I tilläggsb. 645 000
2017 budget 5 575 000
2016 bokslut 5 351 173
2015 bokslut 5 394 241

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 120 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.

Förklaring:Beredningen och genomförandet av Finlands EU-ordförandeskapsperiod minskar tillfälligt ministeriernas möjligheter att lösgöra personalresurser för nationella experter. Samtidigt har antalet horisontella, till sin natur aktuella EU-uppgifter ökat i statsrådet särskilt på grund av Storbritanniens utträde ut EU och de kommande förhandlingarna om budgetramen. För skötseln av uppgifterna behövs extra personal för viss tid, vilket gagnar hela statsrådet och stöder samordningen av alla ministeriers mål. Uppgifterna är centrala med tanke på säkerställandet av Finlands EU-inflytande. Till momentets egentliga användningsändamål, dvs. löneutgifter för EU:s nationella experter, får under innevarande år användas även anslag som överförts från 2016.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 000 000
2015 bokslut 1 000 000

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 100 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 23.01.23 och föranleds av att finansieringsbehovet för samordningen av försöksverksamhet blir mindre än beräknat, medan det uppskattade finansieringsbehovet för främjande av försöksverksamhet har preciserats till större än tidigare.


2017 I tilläggsb. -100 000
2017 budget 11 400 000
2016 bokslut 11 400 000
2015 bokslut 6 400 000

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till främjande av försök

2) till utgifter för projektet för en digital finansieringsplattform för försöksverksamhet.

Förklaring:Anslaget är en överföring från moment 23.01.22 och ska användas för finansiering av mindre försök och vid behov också för utgifter för projektet för försöksverksamhet.

Försöken ger den största samhälleliga nyttan när kunskap och information koncentreras, de bästa idéerna genomförs snabbt och smidigt oberoende av deras ursprung och kunskap och information utnyttjas systematiskt i beslutsfattandet. Med hjälp av mindre försök som genomförs på initiativ av medborgarna uppstår det nya, användbara tillvägagångssätt vars nytta kan testas och spridas i större omfattning med hjälp av större försök vars effekter mäts noggrant.


2017 I tilläggsb. 100 000
2016 bokslut 2 000 000

24. Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till avlönande av nödvändig visstidsanställd extra personal till uppgifter som föranleds av Finlands EU-ordförandeskap,

2) till betalning av övertidsersättningar som föranleds av Finlands EU-ordförandeskap eller förberedelser inför det,

3) till utgifter som föranleds av lokaler som behövs för den extra personalen,

4) till betalning av utgifter för resor och representation.

Förklaring:Finland är ordförande i Europeiska unionen 1.7—31.12.2019. Det är nödvändigt att inleda förberedelserna inför ordförandeskapsperioden redan år 2017, vilket förutsätter avlönande av extra personal för de uppgifter som är centralast med tanke på planeringen till statsrådets kansli, som svarar för arrangemangen inför ordförandeskapsperioden. Vid dimensioneringen av anslaget har de direkta utgifterna år 2017 för förberedelserna inför ordförandeskapet, såsom utgifter för löner och lokaler för personalen, beaktats.


2017 I tilläggsb. 200 000