Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2015—2017

    v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 50 443 42 527 30 685 -11 842 -28
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 982 0
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 50 443 42 527 29 703 -12 824 -30
25. Oikeusministeriön hallinnonala 134 573 143 950 145 250 1 300 1
10. Tuomioistuintulot 32 511 46 400 46 200 -200 0
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 228 23 300 23 300 0
20. Ulosottomaksut 78 565 71 500 73 000 1 500 2
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 269 2 750 2 750 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 11 161 47 824 2 984 -44 840 -94
98. EU:lta saatavat tulot 10 844 47 374 2 534 -44 840 -95
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 317 450 450 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 755 5 226 3 376 -1 850 -35
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 9 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 729 5 200 3 350 -1 850 -36
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 723 318 2 245 507 2 281 353 35 846 2
10. Tullin tulot 2 314 2 500 2 320 -180 -7
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 138 390 136 621 135 473 -1 148 -1
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 510 26 170 25 951 -219 -1
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 118 15 081 14 854 -227 -2
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 98 5 200 4 500 -700 -13
25. Metallirahatulot 10 167 15 000 15 000 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 263 372 1 784 620 1 819 961 35 341 2
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 163 028 186 154 198 314 12 160 7
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 17 518 19 796 18 230 -1 566 -8
60. Työturvallisuusmaksu 847 900 850 -50 -6
(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 11 951 0
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 41 729 34 000 31 400 -2 600 -8
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 160 1 500 1 500 0
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 24 115 17 965 13 000 -4 965 -28
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 582 836 565 403 573 686 8 283 1
70. Opintotukitoiminnan tulot 17 771 24 000 24 000 0
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 541 868 537 403 545 686 8 283 2
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 23 197 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 995 312 969 850 886 031 -83 819 -9
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 537 850 599 903 534 503 -65 400 -11
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 401 549 325 000 310 000 -15 000 -5
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 933 10 000 8 000 -2 000 -20
04. EU:lta saatavat muut tulot 855 477 718 241 51
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 919 1 040 1 080 40 4
(32.) Kasvinjalostusmaksut 132 0
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 940 3 000 3 000 0
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 440 500 500 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 711 3 400 3 400 0
44. Kalastonhoitomaksut 8 357 10 400 8 700 -1 700 -16
45. Riistanhoitomaksut 10 174 10 130 10 130 0
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 22 453 6 000 6 000 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 19 890 136 844 4 995 -131 849 -96
10. Liikenneviraston tulot 17 734 136 194 4 145 -132 049 -97
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 156 650 850 200 31
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 271 315 268 815 357 205 88 390 33
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 270 2 850 2 840 -10 0
(30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 34 600 42 865 31 865 -11 000 -26
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 104 123 120 000 170 000 50 000 42
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 129 322 103 100 152 500 49 400 48
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 551 792 523 393 525 768 2 375 0
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 725 1 600 1 600 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 500 500 0
90. Rahapelitoiminnan tuotto 426 288 426 788 429 163 2 375 1
98. Valtionapujen palautukset 121 427 93 200 93 200 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 2 252 1 305 1 305 0
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 87 333 52 650 31 650 -21 000 -40
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 11 263 2 150 1 650 -500 -23
20. Siirto valtion asuntorahastosta 66 000 47 000 26 500 -20 500 -44
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 10 070 3 500 3 500 0
39. Muut sekalaiset tulot 714 310 365 500 370 500 5 000 1
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 72 939 188 000 193 000 5 000 3
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 86 924 75 000 75 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 543 675 100 000 100 000 0
10. Muut sekalaiset tulot 10 772 2 500 2 500 0
Yhteensä 6 147 038 5 367 489 5 213 483 -154 006 -3