Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos osallistuu hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2018 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2015 toteutuma 2016 arvio 2017 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 42 761 41 916 589 41 175 40 249 578 39 671 39 671 542
Tilusjärjestelytehtävät 4 508 30 65 4 238 - 50 4 835 - 63
Kirjaamistehtävät 17 875 17 878 261 19 860 18 000 274 18 200 18 200 247
Perustietovarantojen ylläpito 34 704 2 764 522 43 613 1 907 502 34 202 2 191 514
Tietopalvelu 11 395 12 329 42 11 870 11 986 49 11 448 10 316 43
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 11 193 3 915 192 9 977 3 240 195 11 321 3 400 194
IT-palvelutuotanto 13 279 11 814 140 13 533 11 522 140 12 465 11 515 139
Yhteensä 135 715 90 645 1 810 144 266 86 904 1 788 132 142 85 293 1 741

Viraston tunnusluvut

  2015
toteutuma
2016
talousarvio
2017
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 106,3 102,0 102,0
— työn tuottavuus 102,8 102,0 102,0
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 133 140 134
Tuotokset ja laadunhallinta      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 18 691 17 700 17 700
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 5 6 3
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 218 792 220 000 220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 54 049 54 000 54 000
— peltotietojen perusparannus, km² 45 000 47 000 54 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² 40 614 40 000 40 000
— lohkomisen kestoaika, kk 5,4 5,4 5,3
— lainhuutojen käsittelyaika, pv 33 25 23
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus) 97 95 95
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 89,5 85 85
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 137 60 60
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, % 99 98 98

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 143 080 129 998 130 645
Bruttotulot 90 645 83 368 85 2931)
Nettomenot 52 434 46 630 45 352
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 40 1782)    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 35 249    

1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).

2) Sisältää siirtyneen määrärahan momenteilta 30.01.(02) ja 30.70.01.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 70 001 66 000 66 997
— muut tuotot 287 - -
Tuotot yhteensä 70 288 66 000 66 997
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 43 249 47 585 41 224
— osuus yhteiskustannuksista 26 319 19 015 25 773
Kustannukset yhteensä 69 568 66 600 66 997
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 720 - -
Kustannusvastaavuus, % 101 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 931 2 018 2 400
— muut tuotot - 50 -
Tuotot yhteensä 2 931 2 068 2 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 644 1 310 1 340
— osuus yhteiskustannuksista 1 153 625 940
Kustannukset yhteensä 2 797 1 935 2 280
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 134 133 120
Kustannusvastaavuus, % 105 107 105

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestointien toteuttamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinto/Maa- ja metsätalous (HO 2015) säästön muutos 1 000
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit (siirto momentilta 30.01.23) 520
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -105
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -51
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -659
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -35
Palkkaliukumasäästö -79
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -321
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -365
Toimintamenojen tuottavuussäästö -251
Toimintamenosäästö (HO 2015) 109
Työajan pidentäminen (Kiky) -437
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -68
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -536
Yhteensä -1 278

2017 talousarvio 45 352 000
2016 II lisätalousarvio -571 000
2016 I lisätalousarvio 1 870 000
2016 talousarvio 46 630 000
2015 tilinpäätös 47 506 000