Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,165 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2017 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2017 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Lisäksi valtion edustajana Metsähallitus oikeutetaan tekemään vastikkeettomat käyttöoikeussopimukset Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa 2 600 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä ja Länsirannikon Koulutus Oy:n kanssa 700 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä. Käyttöoikeussopimukset ovat voimassa kunnes uusi vastikkeellinen opetusmetsäjärjestelmä otetaan käyttöön kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien osalta tai enintään 31.12.2018 asti.

Selvitysosa:Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 alkaen valtion liikelaitos. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista liiketoimintaa Metsähallitus harjoittaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2017 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2017 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 107,5 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 115,3 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2018 on 107,5 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 97,5 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 345,7 milj. euroa. Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2017 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 328,2 milj. euroa ja liikevoitto 23,4 milj. euroa.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön, Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene.

Monimuotoisuuden huomioon ottamisella saavutettavien hyötyjen kehitystä arvioidaan monikäyttömetsien lahopuun määrän muutoksella. Virkistyshyödyn kehitystä arvioidaan monikäyttömetsissä liikkuvien virkistyskäyttäjien määrillä ja metsästys- ja kalastusluvan lunastaneiden määrillä. Työllisyydelle, saamelaiskulttuurille ja porotaloudelle aiheutettuja hyötyjä ei tällä hetkellä pystytä mittaamaan. Hyötyjen voidaan kuitenkin arvioida säilyvän nykyisellä tasolla, jos näihin osa-alueisiin käytettyjen panosten määrät eivät merkittävästi laske. Metsähallitus kehittää yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyjen raportointia nykyistä monipuolisemmaksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2015 lopussa 3 610 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä olevaksi pinta-alaksi arvioitiin 528 000 hehtaaria. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 255 000 ha ja rajoitetussa käytössä 263 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 14,8 %:lla (millä on 19,4 % metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2015 lopussa n. 55,6 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2015 vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan 2 509,7 milj. euroa. Vuoden 2016 ensimmäisessä lisätalousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman ehdoin 15.4.2016 Metsähallituksen hallintaan siirrettävän maa- ja vesiomaisuuden arvoksi n. 2 500 milj. euroa. Valtioneuvosto tulee päättämään peruspääoman tarkasta määrästä eduskunnan valtuutuksen perusteella.

Vuonna 2017 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,165 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,167 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,002 milj. euron arvosta liiketoiminnan omaisuutta julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 12,1 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat, teiden ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita n. 3,4 milj. eurolla.

Opetusmetsien vastikkeettomat käyttöoikeussopimukset

Etelä-Savon Koulutus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy ovat vuoden 2012 toisen lisätalousarvion mukaisesti voineet toimia käytössään olevissa opetusmetsissä vastikkeettomien käyttöoikeussopimusten perusteella vuoden 2016 loppuun saakka. Nyt järjestelyä on tarkoitus jatkaa vuoden 2018 loppuun asti, koska uuden vastikkeellisen opetusmetsämallin käyttöönotto on viivästynyt. Useiden opetuksen järjestäjien vastikkeettomat opetusmetsäsopimukset ovat päättymässä samaan aikaan, jolloin uuden sopimusmallin käyttöönotto tulee välttämättömäksi. Vastikkeettomien käyttöoikeussopimusten määräaikainen jatkaminen on tarpeen, jotta Etelä-Savon Koulutus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy olisivat muiden koulutuksen järjestäjien kanssa omistuspohjasta riippumatta tasapuolisessa asemassa. Menettely ei muuta Metsähallituksen suunniteltua tuloutusta.

Tavoitteena on, että uusi opetusmetsämalli otettaisiin käyttöön viimeistään vuoden 2019 alusta lukien kaikissa metsäopetusta antavissa organisaatioissa. Järjestelystä aiheutuvat lisäkustannukset on tarkoitus kompensoida opetuksen antajille niiden saaman valtionavun mitoituksessa tai muulla tavalla. Järjestelyä valmistelemaan asetetaan työryhmä.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2015 toteutuma 2016 ennakoitu 2017 esitys
  Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 329,8 337,2 142,9 357,3 97,5 345,7
— muutos, % -4 -5 -57 6 -32 -3
Käyttökate, % 38 36 79 34 110 37
Liikevoitto/tappio, milj. € 123,8 116,2 112,0 118,8 105,8 126,2
Tilikauden tulos, milj. € 107,9 107,9 106,2 106,3 107,5 115,3
— liikevaihdosta, % 33 32 74 30 110 33
— peruspääomasta, % 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,6
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 110,01)   116,52)   86,03)  
             
Pääoman palautus, milj. € 15,0          
             
Sijoitetun pääoman tuotto, %4) 4,7 4,4 4,0 4,7 4,4 4,8
Investoinnit liikevaihdosta, % 5 5 10 4 12 4
Omavaraisuusaste, % 98 98 98 99 98 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 684 2 691 2 669 2 702 2 669 2 734
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 901 999 330 1 007 149 997

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Vuonna 2016 tehtävä tuloutus sisältää vuoden 2015 toiminnan perusteella tehtävän 106,5 milj. euron tuloutuksen sekä ajanjakson 1.1.2016—14.4.2016 toiminnan perusteella tehtävän 10 milj. euron tuloutuksen. Tuloutusarvio on siten yhteensä 116,5 milj. euroa.

3) 15.4.2016—31.12.2016 toiminnan perusteella vuoden 2017 talousarvioesityksen tuloutusarvio (mom. 13.05.01).

4) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 110,0001) 116,5002) 86,0003)
Yhteensä 110,000 116,500 86,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 6,250 5,754 5,514
MMM:n hallinnonala yhteensä 6,250 5,754 5,514
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 34,598 39,616 29,406
YM:n hallinnonala yhteensä 34,598 39,616 29,406
       
Yhteensä (MMM ja YM) 40,848 45,370 34,920

1) Vuoden 2015 tuloutuksen lisäksi (110 milj. euroa) Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.

2) Vuoden 2015 tuloksesta 106,5 milj. euroa ja 1.1.2016—14.4.2016 väliseltä ajalta 10 milj. euroa.

3) 15.4.2016—31.12.2016 väliseltä ajalta.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus on maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50 (30.63.50)) 6 428 6 428 5 514
Ympäristöministeriö (35.10.52) 35 292 43 658 29 406
Ympäristöministeriö (35.10.63) 1 189 1 369 -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 169 150 180
Muiden ministeriöiden rahoitus 1 999 1 500 1 000
Euroopan unionin rahoitus 1 684 2 000 2 500
Tulorahoituksella maksetut menot 9 692 9 070 9 500
Muu rahoitus 3 150 3 000 3 000
Yhteensä 59 603 67 175 51 100
       
Menot      
Palkkausmenot 25 978 26 200 26 200
Muut kulutusmenot 31 325 38 775 23 900
Maa-aluehankinnat 1 320 1 200 -
Muut investoinnit 980 1 000 1 000
Yhteensä 59 603 67 175 51 100

1) Rahoituseriin 2015—2016 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 10 722 9 500 10 000
Muut tuotot 2 541 2 500 2 500
Tuotot yhteensä 13 263 12 000 12 500
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 25 978 26 200 26 200
Muut kulut 34 568 35 500 25 800
Kulut yhteensä 60 546 61 700 52 000
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 45 295 47 800 37 500
       
Yli-/alijäämä -1 988 -1 900 -2 000
Siirto muuhun omaan pääomaan   1 9001) 2 0001)
Tilikauden tulos   - -
       
Henkilöstömäärä (htv) 520 524 524
— josta virkamiehiä (htv) 68 68 68

1) Vuosien 2016 ja 2017 tuloslaskelmat on laadittu 15.4.2016 voimaan tulleen Metsähallituslain edellyttämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muuhun omaan pääomaan.

50. (30.63.50) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

  • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
  • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
  • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
  • — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
  • — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 100 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 400 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet 5 297 200 5 280 000 5 300 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,09 4,04 4,04
Metsästysluvat (kpl) 56 489 50 000 50 000
Kalastusluvat (kpl) 68 695 80 000 85 000
Erävalvontatapahtumien määrä 10 827 11 000 9 500

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 3 506 000
Eräasiat 1 690 000
Muut tehtävät 318 000
Yhteensä 5 514 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hossan kansallispuiston perustaminen (siirto momentille 35.10.52) -240
Yhteensä -240

2017 talousarvio 5 514 000
2016 I lisätalousarvio
2016 talousarvio 5 754 000
2015 tilinpäätös 6 250 000