Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 170 000 euroa.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2013 sekä originaalimateriaali vuonna 2011 tarkastetuista elokuvista.

Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy n. 50 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.

KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvonta­suunni­telman mukaisesti, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä jul­kista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjo­taan koulutusta ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä yllä­pidetään ja kehitetään luokittelu­ohjelmistoa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta

— Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille tarjoamalla koulujen käyttöön resurssipankki, jossa on Elokuvapolku-verkkopalvelu

— Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm1) 128 095 129 821 131 60
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 39 070 35 470 36 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 52 963 56 257 50 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)2) 328 390 502
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm 11 8 10
— Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat, lkm 19 147 15 709 16 000
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät yhteydenotot, lkm 68 76 60
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 22,68 23,91 23,62
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio, euroa 165 686 107 601 170 000
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 4 683,64 3 824,28 3 084,00
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa/palaute 118,10 106,36 120,00
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma3) 92,28 69,62 108,00
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma4) 92,15 141,63 97,00
 
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 88 81 84
— Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 >3,5

1) Arkistoitujen elokuvien laskentatapaa on muutettu vuonna 2014.

2) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

3) Tilauksesta luokitellut

4) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 7 611 7 311 6 869
Bruttotulot 880 789 789
Nettomenot 6 731 6 522 6 080
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 937    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 141    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -59
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 9
Palkkaliukumasäästö -30
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -32
Säästöpäätös -150
Toimintamenojen tuottavuussäästö -33
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Työajan pidentäminen (Kiky) -45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -7
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -40
Yhteensä -442

2017 talousarvio 6 080 000
2016 II lisätalousarvio -31 000
2016 talousarvio 6 522 000
2015 tilinpäätös 6 935 000