Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Arkistolaitos digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
  • — Arkistolaitos toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista .

Tunnuslukuja 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) 208 275 213 424 216 000 219 000
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (kuvausyksikköä) 27 169 000 38 500 000 50 000 000 60 000 000
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Tutkijasalikäynnit 34 272 33 426 33 000 32 000
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) 22 088 22 434 23 000 23 000
Verkkokäyttö (käyntikerrat) 1 064 000 585 2251) 1 400 00 1 600 000
Viranomaisarkistot (hm/v) 7 534 4 915 3 500 2 500
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) 567 1 300 1 000 1 000
Henkisten voimavarojen hallinta        
Sairauspäivien lkm/htv 9,7 7,5 <8 <8
Henkilötyövuodet2) 241,9 220,5 215 210

1) Tiedot puolelta vuodelta teknisistä syistä.

2) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 21 548 18 831 18 550
Bruttotulot 2 251 700 700
Nettomenot 19 297 18 131 17 850
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 044    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 255    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkistolaitoksen uusi keskusarkisto (vuokralisäys) 250
Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineiston hallintajärjestelmän käyttöönotto 170
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -184
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 21
Palkkaliukumasäästö -22
Palkkausten tarkistukset 4
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -86
Toimintamenojen tuottavuussäästö -94
Toimintamenosäästö (HO 2015) -110
Työajan pidentäminen (Kiky) -121
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -18
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -107
Tasomuutos 27
Yhteensä -281

2017 talousarvio 17 850 000
2016 II lisätalousarvio -86 000
2016 talousarvio 18 131 000
2015 tilinpäätös 19 508 000