Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 081 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Akatemia vahvistaa tutkimusrahoituksellaan tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja tieteen uudistumista. Akatemia kehittää rahoitusmuotojaan, tarkistaa arviointikriteerejä sekä edistää tasa-arvoa ja vastuullista tutkimusta, ottaen huomioon kansainvälisyyden ja tutkijoiden liikkuvuuden sekä jatkaen rahoitusyhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
  • — Akatemia vahvistaa tiedepoliittista toimintaansa tarjoamalla tiedepoliittisen päätöksenteon käyttöön laadukasta ja monipuolista materiaalia Suomessa tehtävästä tutkimuksesta ja suomalaisista tutkimusorganisaatioista
  • — Akatemia edellyttää tutkimusaineistojen ja -menetelmien sekä tutkimustulosten saatavuutta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti Akatemian rahoittamissa hankkeissa
  • — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset ja valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Suomen Akatemia kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva Akatemian strategian mukainen osaamisen hyödyntäminen.
Tunnuslukuja 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Akatemian yhteistyökyky (sidosryhmäkysely, max 4) 2,95 (2011) - 3,06 -
Tieteen tila -katsaus (kahden vuoden välein) valmistunut aloitettu valmistunut aloitettu
Rahoitettujen tutkimushankkeiden tuottaman datan avaaminen (%) - - <25 <25
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Rahoitustoiminta, käsitellyt hakemukset (lkm)1) 4 186 4 268 4 500 4 100
Avoin tiede (OA-julkaisujen) osuus Akatemian rahoittamissa hankkeissa (%) 24 25 28 45
Rahoitustoiminnan kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) 3,2 2,3 <3,5 <3,5
Akatemiahankkeiden käsittelykustannus (euroa/hakemus) 1 503 1 544 1 500 1 500
Henkisten voimavarojen hallinta        
Sairauspäivien lkm/htv 9,5 6,2 <8 <8
Henkilötyövuodet2) 138,4 138,4 141 140

1) Vuoden 2015 luku ei sisällä syksyllä 2014 toimintansa aloittaneen strategisen tutkimuksen neuvoston käsittelemiä hakemuksia.

2) Vuodesta 2014 uutena toimintona strategisen tutkimuksen neuvoston hallinnointitehtävät.

Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015).

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 13 057 13 081 12 291
Bruttotulot 500 210 210
Nettomenot 12 557 12 871 12 081
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 844    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 710    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -32
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -16
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -143
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 34
Palkkaliukumasäästö -64
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -67
Toimintamenojen tuottavuussäästö -59
Toimintamenosäästö (HO 2015) -250
Työajan pidentäminen (Kiky) -95
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -14
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -84
Yhteensä -790

2017 talousarvio 12 081 000
2016 II lisätalousarvio -50 000
2016 talousarvio 12 871 000
2015 tilinpäätös 10 423 000