Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 126 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 23 020 19 403 18 326
Bruttotulot 1 156 200 200
Nettomenot 21 864 19 203 18 126
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 181    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 169    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.01 (-1 htv) -61
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 214
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -290
Palkkaliukumasäästö -69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -137
Toimintamenojen tuottavuussäästö -131
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työajan pidentäminen (Kiky) -192
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -29
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -186
Tasomuutos 7
Yhteensä -1 077

2017 talousarvio 18 126 000
2016 II lisätalousarvio -186 000
2016 talousarvio 19 203 000
2015 tilinpäätös 20 852 000

02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät.

Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona.

Uuden viraston tehtävänä on:

1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita

2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla

3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia

4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä

5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta

6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia

7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä

8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä

9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten

10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä

11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto.

Toiminnallinen tehokkuus
 • — uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
 • — uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
 • — maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta
 • — maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
 • — turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

  2017
tavoite
   
1. Perustoiminnan tuotoksia  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1
Opetussuunnitelmien perusteet 2
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus  
— Perustutkinnot 5
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 25
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät 300 000
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät 6 000 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 20 000
Kansainvälinen toiminta  
EU:n Erasmus+ -ohjelma  
— Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%) 100
— Suomesta lähtevät, lkm (koulutus) 14 800
— Osallistuvat, lkm (nuoriso) 3 290
Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat  
— Nordplus korkeakoulutus 3 800
Suomen valtion rahoittamat ohjelmat  
Bi- ja multilateraaliset apurahat 2 020
— Eurooppa 200
— Venäjä 920
— Kiina ja muu Aasia 320
— Pohjois-Amerikka 150
— Muut stipendiohjelmat 200
Kehitysyhteistyöohjelma/UM avoin
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen  
— Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut 230
   
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset  
Julkisoikeudelliset suoritteet  
— Opetushallinnon tutkinto 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 850
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 50 000
Liiketaloudelliset suoritteet  
— Koulutettavapäivät 10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 2
— Myydyt julkaisut 52 000
— Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet 8 000
— Tutkintojen vastaavuuslausunnot 50
   
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja  
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,1
— Hakijapalaute opintopolusta (4—10) 8,4
Henkilöstövoimavarat
 • — uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
 • — uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä
 • — uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät
 • — uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
tavoite
   
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02) 345
— Ulkomaanlehtorit 18
Henkilötyövuodet (muut momentit) 20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % 9,3
Työtyytyväisyysindeksi 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,9
Koulutustasoindeksi 6,3

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 87 603 84 792 85 219
Bruttotulot 41 408 39 142 39 142
Nettomenot 46 195 45 650 46 077
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 388    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 790    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2017
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot 1 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 200
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 000
Kustannusvastaavuus, % 55
   
Hintatuki 620
   
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 83

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot 2 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 700
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 500
Kustannusvastaavuus, % 129

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2017
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot 3 900
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 900
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -
Kustannusvastaavuus, % 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille 28.70.20) -880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017) (siirto momentilta 28.70.20) 1 288
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30) -200
Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen) -600
Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen 1 905
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -12
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -217
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -63
Palkkaliukumasäästö -28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -102
Toimintamenojen tuottavuussäästö -139
Toimintamenosäästö (HO 2015) -230
Työajan pidentäminen (Kiky) -143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -21
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -126
Yhteensä 427

2017 talousarvio 46 077 000
2016 II lisätalousarvio -189 000
2016 talousarvio 45 650 000
2015 tilinpäätös 48 597 421

(03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momenttiin 29.01.02.04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 687 000 euroa.

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

 • — toteuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
 • — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
 • — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
 • — kehittää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia
 • — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviontineuvoston yhteydessä toimiva korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:

 • — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
 • — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
 • — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
 • — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
 • — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
 • — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on:

 • — suorittaa vuosille 2016—2019 vahvistettavaan arviointisuunnitelmaan vuodelle 2017 sisältyvät tehtävät
 • — käynnistää oppimistulosten arvioinnin sähköisten järjestelmien suunnittelu toimialan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
 • — parantaa auditointien vaikuttavuutta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, suoritteet

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Arvioinnit ja auditoinnit, kpl 41 54 47
— yleissivistävä 7 10 11
— ammatillinen 19 19 15
— korkeakoulutus 13 19 16
— sektorirajat ylittävät 2 6 5
       
Arviointiraportit, kpl 13 25 22
— yleissivistävä 3 5 3
— ammatillinen 3 5 7
— korkeakoulutus 7 12 9
— sektorirajat ylittävät   3 3
       
Tiedotus- ja julkistamistilaisuudet, kpl 22 26 23
Tilaisuuksien osallistujat 1 307 1 560 1 380

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 3 603 3 963 3 787
Bruttotulot 506 100 100
Nettomenot 3 097 3 863 3 687
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 913    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 707    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -40
Palkkaliukumasäästö -19
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -20
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työajan pidentäminen (Kiky) -28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -23
Yhteensä -176

2017 talousarvio 3 687 000
2016 II lisätalousarvio -23 000
2016 talousarvio 3 863 000
2015 tilinpäätös 3 891 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 008 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 269 000
Suomen ehdokkuus Unescon hallintoneuvostossa 60 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 679 000
Yhteensä 3 008 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen (Maailman lehdistönvapauden konferenssi) -160
Kertamenon poistuminen (Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa) -500
Suomen ehdokkuus Unescon hallintoneuvostossa 60
Järjestötukien säästö (HO 2015) 65
Yhteensä -535

2017 talousarvio 3 008 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 3 543 000
2015 tilinpäätös 3 526 000

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 263 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 75 000 euroa yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaiseen tehtävään.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.


2017 talousarvio 14 263 000
2016 talousarvio 14 263 000
2015 tilinpäätös 14 263 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.41 -15
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 66
Yhteensä 51

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 28 540 000
2016 talousarvio 28 489 000
2015 tilinpäätös 32 031 811

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 277 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 573 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
Yhteensä 1 277 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Järjestötukien säästö (HO 2015) -2
Yhteensä -2

2017 talousarvio 1 277 000
2016 talousarvio 1 279 000
2015 tilinpäätös 998 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 524 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 313 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Järjestötukien säästö (HO 2015) -8
Yhteensä -8

2017 talousarvio 3 313 000
2016 talousarvio 3 321 000
2015 tilinpäätös 3 388 500

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) muuttamisesta.

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.


2017 talousarvio 114 000 000
2016 talousarvio 114 000 000

53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 090 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista sekä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä siihen liittyvien menettelyiden kehittämisestä aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maahanmuuttajaoppilaiden koulutuspolkuja tukevien menettelyjen kehittäminen ja levittäminen 2 000
Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalvelujen kehittäminen sekä menettelyt, joilla huolehditaan tarvittavien lisäopintojen määrittelystä ja ohjataan henkilöt nopeasti heille soveltuviin koulutuksiin 2 000
Suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sopeutumista edistävät toimet kulttuurin ja liikunnan toimialoilla 900
Turvapaikanhakijanuorten toimintakyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen sekä eri väestöryhmien hyvien etnisten suhteiden edistäminen 1 000
Yhteensä 5 900

2017 talousarvio 8 090 000
2016 talousarvio 2 190 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 470 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 120 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 21 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 15 000
OECD/CERI jäsenmaksu 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 63 000
OECD/INES jäsenmaksu 29 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 16 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 17 000
Yhteensä 2 226 000

2017 talousarvio 2 226 000
2016 talousarvio 2 226 000
2015 tilinpäätös 2 233 538