Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrahaa käytetään ”Yhden luukun palvelumalli”, Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toteutukseen. Hanke on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoimisen kärkihanketta ja sillä tavoitellaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia julkisia palveluja tukevaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti johdettua tiedon hallintaa, tietoon perustuvan päätöksenteon tukea ja innovatiivista toimintaympäristöä. Hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Julkisen hallinnon tuottaman tiedon hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena ovat sujuvat tietovirrat viranomaisten välillä sekä tietojen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa. Otetaan käyttöön yhteisiä menetelmiä ja välineitä tietosisältöjen määrittelyyn ja hallintaan. Jatketaan ja tuetaan tietovarantojen avaamista suunnitelmallisesti. Selvitetään mahdollisuuksia purkaa tiedon hyödyntämistä estäviä normeja.
Julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausta ja normistoa selkeytetään. Selvitetään ennen valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) uudelleenasettamista julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjauksen ja yhteistyön tarkoituksenmukaiset toteuttamistavat. Laaditaan tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) toimeenpanon ja nykytilan selvitys tieto- ja kyberturvallisuuden lainsäädännön kehittämisen tietopohjaksi.
Tietohallinnon ohjauksen kehittäminen. Ylläpidetään tilannekuvaa valtionhallinnon merkittävistä ICT-sidonnaisista kehityshankkeista uudistamalla yhteistä hankesalkkuratkaisua ja edistämällä sen käyttöä.
Osaava ja rohkea toimintakulttuuri. Tuetaan julkisen hallinnon organisaatioita digitalisaation hyödyntämisessä toiminta- ja työprosessien kehittämisessä sekä kokeilutoiminnassa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.22) 3 000
Toimintamenosäästö (HO 2015) 1 000
Yhteensä 4 000

2017 talousarvio 7 000 000
2016 II lisätalousarvio 800 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 4 600 000