Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 521 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,2 kk 4 kk 3 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,9 kk - 3,8 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,4 kk 2 kk 1,2 kk
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään 86 % 80 % 90 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
692 - 730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 688 8 375 8 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 977 2 320 2 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
10 336 - 10 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 758 7 200 7 100
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti 658 624 624
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 46 946 45 738 42 941
Bruttotulot 16 211 14 650 14 420
Nettomenot 30 735 31 088 28 521
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 868    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 625    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 791 14 400 14 050
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 112 18 600 18 010
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 321 -4 200 -3 960
Kustannusvastaavuus, % 75 77 78
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 325 250 289
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 139 225 260
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 186 25 29
Kustannusvastaavuus, % 234 111 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimen datan kehitys (investointimeno) -200
Johdon tietojärjestelmä -160
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä -450
Tietojärjestelmien teknologiauudistus -150
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät 302
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -28
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -525
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 62
Palkkaliukumasäästö -124
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -244
Toimintamenojen tuottavuussäästö -153
Toimintamenosäästö (HO 2015) -128
Työajan pidentäminen (Kiky) -345
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -52
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -336
Tasomuutos -36
Yhteensä -2 567

2017 talousarvio 28 521 000
2016 II lisätalousarvio 23 000
2016 talousarvio 31 088 000
2015 tilinpäätös 32 492 000