Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 8,3 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 1,5 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,8 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo 13,31) 10 10
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani 11,7 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,9 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 4,3 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) - 100 100
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % - 20 20
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 96,7 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 95,0 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 87,0 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % 43,0 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 265 1 216 1 195
josta aluehallintoviraston toimintamenot 772 767 753
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 453 429 422
Muut momentit 40 20 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,7 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 67 984 68 741 67 160
Bruttotulot 13 090 12 380 13 860
Nettomenot 54 894 56 361 53 300
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 135    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 740    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 12 666 12 000 13 405
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 618 20 100 22 340
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 952 -8 100 -8 935
Kustannusvastaavuus, % 56 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 31 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 30 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset 200
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -8
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05) -42
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -38
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -682
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 75
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -320
Toimintamenojen tuottavuussäästö -285
Toimintamenosäästö (HO 2015) -954
Työajan pidentäminen (Kiky) -452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -68
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -418
Tasomuutos -20
Yhteensä -3 061

2017 talousarvio 53 300 000
2016 II lisätalousarvio -339 000
2016 talousarvio 56 361 000
2015 tilinpäätös 58 499 000