Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2017 enintään 300 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkai­sia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteen­sä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2017 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 54 milj. euroa vuodelle 2017.

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 180,3 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2016 voiton tuloutuksena. Vuoden 2017 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 77,4 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 95 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 7,9 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvä kassavirta on epävarmaa ja maksuajat ovat pitkiä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2017 (milj. euroa)

   
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit 210
Uudisrakennusinvestoinnit 90
Yhteensä 300

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2015 toteutuma
liikelaitos
konserni 2016
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2017
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 622 631 572 580 583 591
— Vuokraus 606 615 555 563 566 574
— Palvelut 16 16 17 17 17 17
Liiketoiminnan muut tuotot 51 51 50 50 50 50
Vuokraustoiminnan vuokrakate, milj. € 359   296   297  
— % liikevaihdosta 59,2   53,3   52,5  
Poistot (sis. arvonalentumiset) 230   196   196  
Liikevoitto, milj. € 162 162 145 141 141 137
— % liikevaihdosta 26,1 25,6 25,4 24,3 24,2 23,2
Tilikauden tulos, milj. € 199 189 103 110 98 100
— % liikevaihdosta 32,0 30,0 18,0 19,0 16,8 16,9
Taseen loppusumma 4 606 4 660 4 582 4 636 4 639 4 693
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 370   100   95  
Investoinnit, milj. € 268   300   300  
Investoinnit % liikevaihdosta 43,1   52,5   51,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta 5,4 5,0 3,4 3,2 3,3 3,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta 2,9   2,3   2,3  
Oman pääoman tuotto, % 6,8 6,4 3,6 3,4 3,4 3,2
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house 2,5   1,5   1,5  
Omavaraisuusaste, % 61,9 61,2 62,3 62,0 61,8 61,6
Henkilöstömäärä 309 311 314 316 320 322

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 6,2 7,8 7,9
13.01.04 Korot valtion lainoista 16,2 12,5 9,1
13.05.01 Voiton tuloutus 370,0 100,0 95,0
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 81,2 68,8 68,3
Yhteensä 473,6 189,1 180,3

2017 talousarvio
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio
2015 talousarvio