Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
            01. Puolustusministeriön toimintamenot
            21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan, sotilaallisen maanpuolustuksen, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisen sekä sotilaalliseen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan suunnittelusta ja valmistelusta sekä toimeenpanosta ja seurannasta.

Toiminnan painopisteenä on 2020-luvun sotilaallisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen osana kokonaisturvallisuutta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
 • — Valtioneuvoston puolustusselonteon linjausten valmistelu sekä osallistuminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadintaan
 • — Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
 • — Monikansallisen, alueellisen ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen
 • — Pohjoismaisen puolustusyhteistyön puheenjohtajuuteen vuonna 2017 ja EU-puheenjohtajuuteen vuonna 2020 valmistautuminen sekä puheenjohtajamaan velvoitteiden hoitaminen
 • — Hallinnonalan toimintaedellytyksiin vaikuttavien keskeisten lainsäädäntöhankkeiden jatkovalmistelu ja toteuttaminen.
Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky
 • — Puolustushallinnon tehtävien edellyttämä ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava puolustuskyky
 • — Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
 • — Puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta turvaava kansainvälinen yhteistoiminta erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa
 • — Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen
 • — Materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen keskeisten hankkeiden ja kehittämisohjelman toimeenpanossa
 • — Toimintaedellytykset hallinnonalan henkilöstöjärjestelmän ja asevelvollisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle pitkäjänteisesti
 • — Tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kehittämislinjausten toteutuminen kokonaistarkastelun ja puolustusvoimauudistuksen mukaisesti
 • — Valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisten ICT-palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto hallinnonalalla.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja kehittäminen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Toimintaedellytykset osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä siihen liittyvä toimeenpanon ohjaus.
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky
 • — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehdyt linjaukset
 • — Rakennuslaitos tehostaa puolustusministerin 5.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 milj. euron vuositason kustannussäästöt vuoden 2018 loppuun mennessä
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat rakentamis- yms. toimenpiteet
 • — Rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
    
Taloudellisuus   
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)    
Puolustuspolitiikka3 1222 0762 725
Sotilaallinen maanpuolustus1 1743931 259
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen1 0537821 731
Sotilaallinen kriisinhallinta200126290
Ohjaustoiminnot10 0645 7734 210
Tukitoiminnot 7 3784 751
Yhteensä15 61316 52814 966
    
Tuottavuus   
Henkilötyövuodet toimintoalueittain   
Puolustuspolitiikka262125
Sotilaallinen maanpuolustus1645
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 9820
Sotilaallinen kriisinhallinta223
Ohjaustoiminnot814539
Tukitoiminnot 5541
Yhteensä134135133

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2015 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,833,73,8
— naiset3,55  
— miehet4,02  

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot16 27315 33414 762
Bruttotulot-3246
Nettomenot16 27315 30214 716
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 116  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 065  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01)123
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-163
Palkkaliukumasäästö-39
Palkkausten tarkistukset1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-76
Toimintamenojen tuottavuussäästö-99
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työajan pidentäminen (Kiky)-107
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-16
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-102
Yhteensä-586

2017 talousarvio14 716 000
2016 II lisätalousarvio-102 000
2016 talousarvio15 302 000
2015 tilinpäätös16 222 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75-prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.


2017 talousarvio2 875 000
2016 talousarvio2 875 000
2015 tilinpäätös2 875 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 364 098 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)338
Tasomuutos-3 609
Yhteensä-3 271

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio364 098 000
2016 talousarvio367 369 000
2015 tilinpäätös310 740 901