Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan, sotilaallisen maanpuolustuksen, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisen sekä sotilaalliseen kriisinhallinnan ja rauhanturvaamistoiminnan suunnittelusta ja valmistelusta sekä toimeenpanosta ja seurannasta.

Toiminnan painopisteenä on 2020-luvun sotilaallisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen osana kokonaisturvallisuutta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
 • — Valtioneuvoston puolustusselonteon linjausten valmistelu sekä osallistuminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadintaan
 • — Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
 • — Monikansallisen, alueellisen ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen
 • — Pohjoismaisen puolustusyhteistyön puheenjohtajuuteen vuonna 2017 ja EU-puheenjohtajuuteen vuonna 2020 valmistautuminen sekä puheenjohtajamaan velvoitteiden hoitaminen
 • — Hallinnonalan toimintaedellytyksiin vaikuttavien keskeisten lainsäädäntöhankkeiden jatkovalmistelu ja toteuttaminen.
Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky
 • — Puolustushallinnon tehtävien edellyttämä ja toimintaympäristön muutoksiin vastaava puolustuskyky
 • — Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
 • — Puolustuskyvyn kehittämistä ja huoltovarmuutta turvaava kansainvälinen yhteistoiminta erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa
 • — Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen
 • — Materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen keskeisten hankkeiden ja kehittämisohjelman toimeenpanossa
 • — Toimintaedellytykset hallinnonalan henkilöstöjärjestelmän ja asevelvollisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle pitkäjänteisesti
 • — Tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kehittämislinjausten toteutuminen kokonaistarkastelun ja puolustusvoimauudistuksen mukaisesti
 • — Valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisten ICT-palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto hallinnonalalla.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja kehittäminen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Toimintaedellytykset osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä siihen liittyvä toimeenpanon ohjaus.
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky
 • — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta tehdyt linjaukset
 • — Rakennuslaitos tehostaa puolustusministerin 5.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 milj. euron vuositason kustannussäästöt vuoden 2018 loppuun mennessä
 • — Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat rakentamis- yms. toimenpiteet
 • — Rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
 • — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 3 122 2 076 2 725
Sotilaallinen maanpuolustus 1 174 393 1 259
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 053 782 1 731
Sotilaallinen kriisinhallinta 200 126 290
Ohjaustoiminnot 10 064 5 773 4 210
Tukitoiminnot   7 378 4 751
Yhteensä 15 613 16 528 14 966
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet toimintoalueittain      
Puolustuspolitiikka 26 21 25
Sotilaallinen maanpuolustus 16 4 5
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 9 8 20
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 2 3
Ohjaustoiminnot 81 45 39
Tukitoiminnot   55 41
Yhteensä 134 135 133

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2015 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
ennakoitu
2017
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,83 3,7 3,8
— naiset 3,55    
— miehet 4,02    

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 16 273 15 334 14 762
Bruttotulot - 32 46
Nettomenot 16 273 15 302 14 716
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 116    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 065    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 123
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -163
Palkkaliukumasäästö -39
Palkkausten tarkistukset 1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -76
Toimintamenojen tuottavuussäästö -99
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -107
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -16
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -102
Yhteensä -586

2017 talousarvio 14 716 000
2016 II lisätalousarvio -102 000
2016 talousarvio 15 302 000
2015 tilinpäätös 16 222 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75-prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.


2017 talousarvio 2 875 000
2016 talousarvio 2 875 000
2015 tilinpäätös 2 875 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 364 098 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 338
Tasomuutos -3 609
Yhteensä -3 271

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 364 098 000
2016 talousarvio 367 369 000
2015 tilinpäätös 310 740 901