Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 687 278 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään. Poliisi arvioi ja raportoi yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan tasoa. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Kielteisten turvapaikkapäätösten täytäntöönpano on tehokasta.

Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään huolimatta siitä, että liikennevalvontaan kohdennettua työaikaa joudutaan kohdentamaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hallintaan sekä rikostorjuntaan turvapaikanhakijatilanteesta johtuen. Tätä yritetään kompensoida automaattista liikennevalvontaa lisäämällä. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen taso sekä raskaan liikenteen valvonnan taso pyritään säilyttämään aikaisempien vuosien tasolla.

Valvonta 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) 434 416 429
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv - 814 -
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 170 801 169 249 162 876
Henkilötyövuodet 2 402 2 402 2 329
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 218 169 219 089 212 856
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa 209 219 213
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 2,9 -
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 2,9 -
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 2,8 -
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 505 490 480
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 45,7 46 43
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 408 324 440 000 460 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 3 900 3 500 3 300
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 5 101 5 200 5 100
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 18 479 19 000 17 500
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv,      
pl. rajatarkastustoiminta   20 20
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 041 810 1 000 000 1 000 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 35,1 30 30
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,7 9,0 8,0
Hälytystoiminta 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) 481 508 474
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 93 240 92 748 89 160
Henkilötyövuodet 1 181 1 181 1 181
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 113 653 111 466 108 295
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 200 186 193
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,3 9,5 10,0
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,8 18,0 18,5
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,9 70,0 69,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,3 89,0 88,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 - 3,2 -
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 26 223 26 000 26 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 567 814 600 000 560 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 041 810 1 000 000 1 000 000
Rikostorjunta

Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat entistä haasteellisemmat. Tämä osaltaan heikentää omaisuusrikosten selvitysasteita. Piilorikollisuuden paljastamisen edellytysten arvioidaan heikkenevän ja tämä voi realisoitua jatkossa etenkin törkeän huumerikollisuuden vähentyneenä paljastamisena. Poliisi seuraa tutkinta-aikojen ja rikosten selvitysasteen kehitystä ja raportoi näistä sekä piilorikollisuuden lisääntymisestä.

Ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä tietojohtoista moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta. Lisäksi sekä kolmannen sektorin että yksityisen sektorin kuten yksityisen turva-alan toimijoiden mukanaoloa lisätään. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Törkeiden huumerikosten torjuntatoimia kehitetään ja tehostetaan erityisesti.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisy liitetään osaksi poliisin ennalta estävää toimintaa ja Ankkuritoimintaa, jota laajennetaan. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan.

Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä. Myös keskeisten yhteistyötahojen verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien yhteistyötä tulee kehittää.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön vielä toteuttamatta olevat kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset.

Rikostorjunta 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 74 70 71
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 273 473 272 400 261 865
Henkilötyövuodet 3 863 3 795 3 718
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 352 265 362 842 352 519
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 227 1 369 1 330
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 48,1 45,0 42,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 119 125 125
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 36,7 35,5 33,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 69,9 70,0 70,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 469 500 500
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet 337 337 337
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl 76 77 75
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 665 700 700
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,9 -
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,6 -
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,8 -
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,6 -
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,6 -
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 2,7 -
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) - 3,3 -
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 32 32 32
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 617 600 600 000 600 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 287 047 265 000 265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 33,1 45,0 45,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 29,4 35,0 35,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 958 2 000 2 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 209 2 200 2 200
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 754 1 000 1 000
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 36 323 36 500 36 500
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 889 850 850

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti yhteiskunnassa, jonka turvallisuustilanne on muutoksessa. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Käyntiasiointi täydentää sähköistä palvelua. Lupahallinnon henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu.

Lupahallinto 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) 1 727 1 540 1 780
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 66 048 55 350 49 300
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 841 756 619
Lupapalvelujen kustannukset, 1 000 euroa 61 990 55 350 49 300
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 43 48 44
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 106,5 100 100
Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) - 3,3 -
Sähköisen asioinnin toteuma-aste (%) 20 30 50
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) 29 40 45
Suoritteet      
Poliisin käsittelemät lupa-asiat yhteensä, kpl 1 452 250 1 164 000 1 114 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) 915 795 980 000 980 000
— Ajoluvat 350 977 - -
— Aseluvat 57 939 60 000 60 000
— Turva-alan luvat 60 771 62 000 62 000
— Ulkomaalaisluvat2) 54 900 50 000 -
— Muut luvat 11 868 12 000 12 000

1) Lähde: Poliisibarometri

2) Toimivalta ulkomaalaislupa-asioissa siirtyy poliisilta Maahanmuuttovirastolle 1.1.2017. Asiaa koskeva esitys on annettu eduskunnalle 21.4.2016.

Lupavalvonta 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (maksuton, sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) 206 205 205
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 13 779 13 876 13 339
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 17 973 16 912 16 431
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl (sis. ajo-oikeuspäätökset, aselupien peruutus- ja varoituspäätökset sekä järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien peruutukset ja varoitukset) 119 135 72 000 65 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksella vastataan poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määräksi esitetään asetettavan vähintään 400 aloittavan opiskelijan tasolle v. 2017. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 297,9 380 413
Julkaisut/tutkimuksen htv:t 2,6 3,0 3,0
Taloudellisuus      
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 27 721 26 000 26 000
Henkilötyövuodet 197,3 193 193
Poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 411 350 330
Poliisi (ylempi AMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 456 380 360
Palvelukyky ja laatu      
Perustutkintokoulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, % 98,8 98,0 98,0
Suoritteet      
Poliisi (AMK) koulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 9,15 13,4 9,0
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 320 320 400
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä1) 174 57 254
Julkaisut, kpl 43 40 40

1) Vuosi 2017= poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 159 998 160 100 150 707
Henkilötyövuodet 1 041 1 025 1 034
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 43 264 43 087 41 421
Henkilötyövuodet 679 692 689
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 58 828 58 424 56 761

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisi sopeuttaa toimintansa sille myönnettyyn määrärahaan sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Säästötoimenpiteitä kohdennetaan mm. keskitettyyn rahoitukseen sekä kehittämishankkeisiin. Tällä kohdennuksella pyritään hillitsemään poliisin henkilöstön ja aivan erityisesti poliisimiesten htv-vähennyksiä. Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin.

Henkiset voimavarat 2015
toteutuma1)
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet2) 10 007 9 850 9 571
Naisia, %-osuus - 29,5 29,5
Poliisimiehet, htv 7 359 7 324 7 110
Naisia, %-osuus - 15,7 15,7
Opiskelijat, htv3) 157 156 173
Naisia, %-osuus - 24,8 24,8
Muu henkilöstö, htv 2 491 2 370 2 288
Naisia, %-osuus - 70,7 70,7
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla - 10,4 10,4
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 10,0 10,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,28 3,3 3,3

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2015 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 914 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 93 htv. Vuoden 2016 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 80 htv. Vuoden 2017 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 80 htv (15 htv poliisit + 65 htv muita virkoja).

2) Vuoden 2015 luvussa on mukana Suojelupoliisin htv-määrä (n. 240 htv).

3) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 815 209 797 986 749 755
Bruttotulot 81 283 68 495 62 477
Nettomenot 733 926 729 491 687 278
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 25 653    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 043    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 74 900 60 115 56 984
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 71 775 60 115 56 984
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 3 125 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden erillismääräraha -9 600
Paikallispoliisitoiminta -300
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Poliisiopiskelijoiden ateriatuen muutos -45
Poliisiopiskelijoiden korkeakoulutuen muutos -522
Siirto momentilta 26.10.02 624
Todistajansuojeluohjelman sopeutumisavustusten maksaminen -10
Toiminnan turvaaminen/tason korotus (mm. harmaan talouden torjunta, liikennevalvonta) 5 000
Turvapaikkahakijatilanteen vaatimat lisäresurssit -9 000
Turvapaikkatutkinta (siirto momentille 26.40.01) -1 660
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -178
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -89
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -7 296
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -235
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -3 917
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3 580
Toimintamenosäästö (HO 2015) -4 142
Työajan pidentäminen (Kiky) -5 404
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -833
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -5 026
Yhteensä -42 213

2017 talousarvio 687 278 000
2016 II lisätalousarvio -895 000
2016 I lisätalousarvio 1 700 000
2016 talousarvio 729 491 000
2015 tilinpäätös 736 316 000